Programy

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w mieście Zielona Góra na lata 2021-2025

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w mieście Zielona Góra na lata 2021-2025

Program polityki senioralnej w Mieście Zielona Góra na lata 2019-2023

Celem Programu jest poprawa jakości życia zielonogórskich mieszkańców w wieku powyżej 60 lat, rozumiana jako polityka społeczna zmierzająca do poprawy stopnia zaspokojenia potrzeb materialnych i niematerialnych — między innymi spełniania standardów lub realizacji wartości: zdrowotnych, duchowych, stosunków i więzi społecznych, dostępu do dóbr kultury, poziomu kooperacji i integracji społecznej.

Treść Programu dostępna w załączniku do uchwały nr IV.78.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2019 r. w BIP Urzędu Miasta Zielona Góra

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Zielona Góra na lata 2021-2030

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Zielona Góra na lata 2021-2030

Program wspierania rodziny w mieście Zielona Góra na lata 2021-2023

Program wspierania rodziny w mieście Zielona Góra na lata 2021-2023

Program rozwoju pieczy zastępczej w mieście Zielona Góra na lata 2021-2023

Program rozwoju pieczy zastępczej w mieście Zielona Góra na lata 2021-2023

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Zielona Góra na lata 2012-2020

Celem polityki społecznej jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb materialnych jak i niematerialnych wszystkich grup społecznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na rodziny, której funkcje i struktura współcześnie ulegają zmianie, jednak pozostaje ona podstawową komórką społeczną.

Za niezbędne należy uznać wsparcie rodzin i jednostek w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, aby mogły czynnie uczestniczyć w rozwoju zarówno gospodarczym jak i społecznym miasta.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Zielona Góra na lata 2012-2020

Program Wspierania Rodziny w Mieście Zielona Góra na lata 2018-2020

Rodzina jest podstawową komórką społeczną. To w rodzinie dziecko jest poddawane procesowi socjalizacji, podczas którego przekazywane są i wpajane normy, wartości, wzorce osobowe. Prawidłowo funkcjonująca rodzina zapewnia bezpieczeństwo emocjonalnie swoim członkom i przystosowuje dzieci do życia w społeczeństwie.

Uchwała Program Wspierania Rodziny 2018-2020

Program Wspierania Rodziny 2018-2020

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Zielona Góra na lata 2018-2020

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.

Niniejszy Pogram zawiera diagnozę sytuacji pieczy zastępczej na terenie Miasta Zielona Góra, określa kierunki działań w perspektywie 3-letniej oraz ustala priorytety a także zakres prowadzonej działalności na rzecz rozwoju pieczy zastępczej na terenie miasta Zielona Góra.

Uchwała Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 2018-2020

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 2018-2020

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 2015-2017

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej 2015-2017

Program Wspierania Rodziny w Mieście Zielona Góra na lata 2015-2017

Program Wspierania Rodziny w Mieście Zielona Góra na lata 2015-2017

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Mieście Zielona Góra na lata 2012-2016

Program stanowi integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Zielona Góra na lata 2012-2020, w której wspieranie rodziny w prawidłowym wypełnianiu jej funkcji jest jednym z podstawowych założeń.

Celem strategicznym zielonogórskiego Programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez stworzenie jednolitego systemu przeciwdziałania przemocy.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Mieście Zielona Góra na lata 2012-2016

Program Wspierania Rodziny w Mieście Zielona Góra na lata 2012-2014

Rodzina jest podstawową komórką społeczną. To w rodzinie dziecko jest poddawane procesowi socjalizacji, podczas którego przekazywane są i wpajane normy, wartości, wzorce osobowe. Prawidłowo funkcjonująca rodzina zapewnia bezpieczeństwo emocjonalnie swoim członkom i przystosowuje dzieci do życia w społeczeństwie.

Program Wspierania Rodziny w Mieście Zielona Góra na lata 2012-2014

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Zielona Góra na lata 2012-2014

Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz organizacji pieczy zastępczej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.
Niniejszy Pogram zawiera diagnozę sytuacji pieczy zastępczej na terenie Miasta Zielona Góra, określa kierunki działań w perspektywie 3-letniej oraz ustala priorytety a także zakres prowadzonej działalności na rzecz rozwoju pieczy zastępczej na terenie miasta Zielona Góra.

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Zielona Góra na lata 2012-2014