Dział Przeciwdziałania Przemocy

Kontakt


Kierownik działu
pokój 314

tel. 68 411 51 34

Z-ca kierownika działu
pokój 105

tel. 68 411 50 45


Pracownicy socjalni

pokój 103

pokój 331

pokój 332

pokój 333

Materiały do pobrania

Informator dla osób w kryzysie życiowym

Informator dla osób stosujących przemoc domową

Bezpłatna pomoc specjalistów

W dziale Przeciwdziałania Przemocy oferowana jest pomoc specjalistyczna w formie:

 • poradnictwa socjalnego – osoby prowadzące poradnictwo – pracownicy socjalni – pokój 331, 332, 333.
 • poradnictwa rodzinnego – w szczególności wsparcie dla osób, wobec których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy w rodzinie lub osób doznających przemocy w rodzinie – specjalista pracy z rodziną – pokój 103.
 • konsultacji dla osób wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie lub osób stosujących przemoc w rodzinie – specjalista pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie – pokój 333.

Informacja dotycząca prawnych i proceduralnych aspektów prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” – kierownik Działu Przeciwdziałania Przemocy – pokój 314.

 1. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy domowej, diagnozowanie sytuacji i potrzeb osoby doznającej przemocy domowej oraz osoby stosującej przemoc domową.
 2. Wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”.
 3. Realizacja zadań w ramach procedury „Niebieskie Karty”, w tym monitorowanie środowisk objętych tego typu wsparciem, udzielanie kompleksowych informacji o:
  • możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia,
   w tym w instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą domową;
  • formach pomocy dzieciom doznającym przemocy domowej oraz instytucjach
   i podmiotach świadczących tę pomoc;
  • możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby dotkniętej przemocą domową;
  • organizacja niezwłocznego dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą domową;
  • zapewnienie osobie dotkniętej przemocą domową w zależności od potrzeb, schronienia
   w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy domowej;
  • przeprowadzanie rozmów z osobami stosującymi przemoc domową, na temat konsekwencji stosowania przemocy domowej oraz informowanie  o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii
   i udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową oraz w programach psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.
 4. Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej  w Zielonej Górze, w tym uczestnictwo i koordynowanie prac w grupach diagnostyczno – pomocowej.
 5. Monitorowanie Programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej w mieście Zielona Góra.
 6. Przeprowadzanie szkoleń dla innych służb, instytucji oraz organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 7. Realizowanie działań w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.