Dział Świadczeń i Analiz

Kontakt


Zadania Działu Świadczeń i Analiz

 • wydawanie decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, posiłki dla dzieci i dorosłych, zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, dodatki samorządowe dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci niepełnosprawnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenia zdrowotne klientów MOPS, zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych, pomoc w ramach projektów unijnych, pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych);
 • wypłacanie wynagrodzeń przyznanych opiekunom prawnym i kuratorom na podstawie postanowień sądu;
 • wypłacanie świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wypłacanie świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców realizujących Indywidualne Programy Integracyjne;
 • wydawanie zaświadczeń dot. udzielonej pomocy;
 • sporządzanie list wypłat; przekazów pocztowych, dekretowanie faktur, not księgowych i rachunków;
 • wystawianie not w przypadku refundacji świadczeń z pomocy społecznej;
 • prowadzenie postępowań windykacyjnych w związku ze świadczeniami nienależnie pobranymi;
 • sporządzanie planów budżetowych dot. świadczeń z pomocy społecznej;
 • analizowanie bieżących potrzeb finansowych i dostosowywanie do nich planów budżetowych w zakresie świadczeń z pomocy społecznej;
 • sporządzanie wniosków dot. potrzeb finansowych w związku z realizacją zadań zleconych oraz programów typu „Posiłek w szkole i w domu”;
 • przygotowywanie sprawozdań i statystyk;
 • odpowiadanie na pisma i wnioski o udostępnienie danych.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901);
 • Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. 2018 poz. 1007)
 • Uchwała nr LXVIII.1010.2023 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania
 • LXVIII.1009.2023 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1296).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2024 poz. 146);
 • Uchwała NR LXVIII.1011.2023 Rady Miasta w Zielonej Górze z dnia 28 lutego 2023 w sprawie ustalenia zasad zwrotu, przez świadczeniobiorców, wydatków na posiłki.
 • Uchwała nr X.192.2019 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie samorządowego dodatku dla osób wychowujących co najmniej dwoje niepełnosprawnych dzieci
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572);
 • Uchwała NR III.25.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra oraz Uchwała NR II.5.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.