Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej

Kontakt


Kierownik działu

tel. 68 411 51 16


Stanowisko ds. turnusów rehabilitacyjnych

tel. 68 411 51 15


Stanowisko ds. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


Stanowisko ds. likwidacji barier architektonicznych i barier w komunikowaniu się

tel. 68 411 51 41


Stanowisko ds. likwidacji barier technicznych

tel. 68 411 51 15


Stanowisko ds. programu „Aktywny samorząd”


Stanowisko ds. programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.

Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:

 • wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej;
 • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
 • likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;
 • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Zarządzenia

 • Zarządzenie Nr 4/2024 Dyrektora MOPS z dnia 17.01.2024 r. w sprawie wprowadzenia „Kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków PFRON na rok 2024 w zakresie rehabilitacji społecznej w Mieście Zielona Góra”
 • Zarządzenia Nr 10/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w sprawie wprowadzenia „Zasad przyznawania dofinansowań w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku w Mieście Zielona Góra”

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2024

Formy wsparcia realizowane w 2024 roku:TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 90%, ale nie więcej niż 70 000 zł, a w przypadku specjalistycznego fotelika samochodowego – nie więcej niż 8 000 zł
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 90%, ale nie więcej niż 2 310 zł – w przypadku prawa jazdy kategorii B oraz 3 850 zł – w przypadku pozostałych kategorii prawa jazdy
 • Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 90%, ale nie więcej niż 2 310 zł – w przypadku prawa jazdy kategorii B oraz 3 850 zł – w przypadku pozostałych kategorii prawa jazdy, 550 zł – do kosztów usług tłumacza języka migowego
 • Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 90%, ale nie więcej niż 4 400 zł
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 90%, ale nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku osób niewidomych – dodatkowo 16 500 zł na zakup urządzeń brajlowskich
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 100%, ale nie więcej niż 4 400 zł – dla osoby głuchoniewidomej, 3 300 zł – dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu i 2 200 zł – dla pozostałych wnioskodawców
 • Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  z dysfunkcją narządu wzroku
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 90%, ale nie więcej niż 10 000 zł
 • Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 90%, ale nie więcej niż 6 000 zł
 • Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem
  o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 90%, ale nie więcej niż 1 650 zł
 • Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub ze stopniem znacznym niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielnie poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 90%, ale nie więcej niż 17 600 zł, z możliwością uzyskania zwiększenia do kwoty rekomendowanej przez lekarza eksperta PFRON, ale nie wyższej niż 27 500 zł
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 100%, ale nie więcej niż 3 850 zł, w tym do zakupu jednego akumulatora – nie więcej niż 1 100 zł
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 90%, ale nie więcej niż: 13 200 zł – w zakresie ręki, 28 600 zł – w zakresie przedramienia, 33 000 zł – w zakresie ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym,  19 800 zł – na poziomie stopy lub podudzia, 27 500 zł – na wysokości uda (także przez staw kolanowy),  33 000 zł – w zakresie uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 90%, ale nie więcej niż: 3 960 zł – w zakresie ręki, 8 580 zł – w zakresie przedramienia, 9 900 zł – w zakresie ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym,  5 940 zł – na poziomie stopy lub podudzia, 8 250 zł – na wysokości uda (także przez staw kolanowy),  9 900 zł – w zakresie uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym
 • Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem
  o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
  i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 90%, ale nie więcej niż 8 250 zł
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 90%, ale nie więcej niż 330 zł miesięcznie

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Pomoc w ramach Modułu II obejmuje:

 • dofinansowanie dodatku na otwarcie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi – do 4 400 zł,
 • dofinansowanie czesnego:
  • 90% kosztów, ale nie więcej niż 4 400 zł – w przypadku wnioskodawców zatrudnionych w rozumieniu programu
  • 100% kosztów, ale nie więcej niż 4 400 zł – w przypadku wnioskodawców niezatrudnionych
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (obliczany indywidualnie dla każdego wnioskodawcy):
  • podstawa dodatku wynosi:
   • 1 100 zł – w przypadku osób pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium
   • 1 650 zł – w przypadku osób pobierających naukę w szkole wyższej
  • zwiększenia dodatku wynoszą:
   • 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
   • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
   • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
   • 220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
   • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku
   • w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
   • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
   • 880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
   • 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.

Dodatek oblicza się poprzez obliczenie 50%, 75% lub 100% sumy podstawy dodatku i przysługujących wnioskodawcy zwiększeń – procent jest uzależniony od etapu nauki.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 1. MODUŁ I:
  • od 1 marca do 31 sierpnia 2024 roku
 2. MODUŁ II:
  • od 1 marca do 31 marca 2024 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024)
  • do 10 października 2024 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025)

Dodatkowych informacji na temat programu udzielają pracownicy pod numerami telefonów:
68 411 51 17 oraz 68 411 51 41

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W SIEDZIBIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. DŁUGIEJ 13, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8:30 – 15:00 (POKOJE NR 121-122) ORAZ ELEKTRONICZNIE POPRZEZ SYSTEM OSBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON (sow.pfron.org.pl)

Zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacji programu w 2024 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

 • W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków – dla Wnioskodawców, którzy składają wniosek drogą elektroniczną po raz pierwszy.
 • W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 880 zł – dla Wnioskodawców, którzy składają wniosek drogą elektroniczną po raz pierwszy.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z infolinią SOW pod nr tel.:
0 800 889 777
(połączenie bezpłatne) – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby MOPS, złożenia widniejącą
w SOW, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

Dokumenty, które regulują zasady realizacji programu:

1. Aktywny samorząd – treść programu

2. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku.

3. Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

MODUŁ I

Obszar A Zadanie 1

 • Wniosek
 • Wszyscy Wnioskodawcy – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
  o niepełnosprawności do 16 roku życia (jeśli wniosek dotyczy oprzyrządowania dla dziecka)
 • Wszyscy Wnioskodawcy – dowód rejestracyjny posiadanego samochodu, który ma zostać oprzyrządowany
 • Wszyscy Wnioskodawcy – oferta cenowa/faktura pro forma wystawiona przez sprzedawcę/ usługodawcę, u którego Wnioskodawca zamierza zakupić sprzęt lub zrealizować usługę
 • Wszyscy Wnioskodawcy – podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (klauzula)
 • Wnioskodawcy posiadający w orzeczeniu symbol inny niż 05-R – zaświadczenie od lekarza specjalisty (zał. nr 2)
 • Wnioskodawcy użytkujący samochód, który ma zostać oprzyrządowany na podstawie umowy użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy – ww. umowa
 • Wnioskodawcy ubiegający się o oprzyrządowanie dla dziecka – akt urodzenia dziecka,
 • Wnioskodawcy ustanowieni przez sąd opiekunem prawnym dziecka, którego dotyczy wniosek – postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla dziecka
 • Wnioskodawcy aktywni zawodowo – zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie (zał. nr 3), zaświadczenie o wpisie do CEIDG, a w przypadku rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu – zaświadczenie lub decyzja z urzędu pracy
 • Wnioskodawcy pobierający naukę – zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające ten fakt
 • Wnioskodawcy dorośli reprezentowani przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika – zaświadczenie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego/pełnomocnictwo notarialne oraz oświadczenie pełnomocnika (zał. nr 4)
 • Wnioskodawcy poszkodowani w roku bieżącym lub ubiegłym w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ten fakt

Obszar A Zadanie 2 i 3

 • Wniosek
 • Wszyscy Wnioskodawcy – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Wszyscy Wnioskodawcy – oferta cenowa/faktura pro forma na kurs prawa jazdy, który ma zostać objęty dofinansowaniem
 • Wszyscy Wnioskodawcy – podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (klauzula)
 • Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie z powodu dysfunkcji narządu ruchu, posiadający w orzeczeniu symbol inny niż 05-R (tzn. symbol 10-N i/lub 12-C) – zaświadczenie od lekarza specjalisty (zał. nr 2)
 • Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie z powodu dysfunkcji narządu słuchu – oświadczenie o konieczności wsparcia w postaci usługi tłumacza języka migowego (zał. nr 5)
 • Wnioskodawcy aktywni zawodowo – zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie (zał. nr 3), zaświadczenie o wpisie do CEIDG, a w przypadku rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu – zaświadczenie lub decyzja z urzędu pracy
 • Wnioskodawcy pobierający naukę – zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające ten fakt
 • Wnioskodawcy dorośli reprezentowani przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika – zaświadczenie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego/pełnomocnictwo notarialne oraz oświadczenie pełnomocnika (zał. nr 4)
 • Wnioskodawcy poszkodowani w roku bieżącym lub ubiegłym w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ten fakt

Obszar A Zadanie 4

 • Wniosek
 • Wszyscy Wnioskodawcy – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Wszyscy Wnioskodawcy – dowód rejestracyjny posiadanego samochodu, który ma zostać oprzyrządowany
 • Wszyscy Wnioskodawcy – oferta cenowa/faktura pro forma wystawiona przez sprzedawcę/ usługodawcę, u którego Wnioskodawca zamierza zakupić sprzęt lub zrealizować usługę
 • Wszyscy Wnioskodawcy – podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (klauzula)
 • Wnioskodawcy posiadający w orzeczeniu symbol inny niż 03-L – zaświadczenie od lekarza specjalisty (zał. nr 2)
 • Wnioskodawcy użytkujący samochód, który ma zostać oprzyrządowany na podstawie umowy użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy – ww. umowa
 • Wnioskodawcy aktywni zawodowo – zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie (zał. nr 3), zaświadczenie o wpisie do CEIDG, a w przypadku rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu – zaświadczenie lub decyzja z urzędu pracy
 • Wnioskodawcy pobierający naukę – zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające ten fakt,
 • Wnioskodawcy dorośli reprezentowani przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika – zaświadczenie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego/pełnomocnictwo notarialne oraz oświadczenie pełnomocnika (zał. nr 4)
 • Wnioskodawcy poszkodowani w roku bieżącym lub ubiegłym w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ten fakt

Obszar B Zadanie 1, 3 i 4

 • Wniosek
 • Wszyscy Wnioskodawcy – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
  o niepełnosprawności do 16 roku życia (jeśli wniosek dotyczy sprzętu dla dziecka)
 • Wszyscy Wnioskodawcy – oferta cenowa/faktura pro forma na Wnioskowany do dofinansowania sprzęt
 • Wszyscy Wnioskodawcy – podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (klauzula)
 • Wnioskodawcy z dysfunkcją obu kończyn górnych – zaświadczenie od lekarza specjalisty (zał. nr 2a)
 • Wnioskodawcy z dysfunkcją narządu wzroku, którzy nie posiadają w orzeczeniu symbolu
  04-O oraz WSZYSTKIE dzieci z dysfunkcją narządu wzroku  – zaświadczenie od lekarza specjalisty (zał. nr 2b)
 • Wnioskodawcy z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, którzy nie posiadają w orzeczeniu symbolu – zaświadczenie od lekarza specjalisty (zał. nr 2c)
 • Wnioskodawcy ubiegający się o sprzęt dla dziecka – akt urodzenia dziecka
 • Wnioskodawcy ustanowieni przez sąd opiekunem prawnym dziecka, którego dotyczy wniosek – postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla dziecka
 • Wnioskodawcy aktywni zawodowo – zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie (zał. nr 3), zaświadczenie o wpisie do CEIDG, a w przypadku rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu – zaświadczenie lub decyzja
  z urzędu pracy
 • Wnioskodawcy pobierający naukę – zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające ten fakt
 • Wnioskodawcy dorośli reprezentowani przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika – zaświadczenie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego/pełnomocnictwo notarialne oraz oświadczenie pełnomocnika (zał. nr 4)
 • Wnioskodawcy poszkodowani w roku bieżącym lub ubiegłym w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ten fakt

Obszar B Zadanie 2

 • Wniosek
 • Wszyscy Wnioskodawcy – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
  o niepełnosprawności do 16 roku życia (jeśli szkolenie dotyczy dziecka)
 • Wszyscy Wnioskodawcy – oferta cenowa/faktura pro forma na Wnioskowane do dofinansowania szkolenie
 • Wszyscy Wnioskodawcy – podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (klauzula)
 • Wnioskodawcy ubiegający się o szkolenie dla dziecka – akt urodzenia dziecka
 • Wnioskodawcy ustanowieni przez sąd opiekunem prawnym dziecka, którego dotyczy wniosek – postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla dziecka
 • Wnioskodawcy aktywni zawodowo – zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie (zał. nr 3), zaświadczenie o wpisie do CEIDG, a w przypadku rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu – zaświadczenie lub decyzja z urzędu pracy,
 • Wnioskodawcy pobierający naukę – zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające ten fakt
 • Wnioskodawcy dorośli reprezentowani przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika – zaświadczenie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego/pełnomocnictwo notarialne oraz oświadczenie pełnomocnika (zał. nr 4)
 • Wnioskodawcy poszkodowani w roku bieżącym lub ubiegłym w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ten fakt

Obszar B Zadanie 5

 • Wniosek
 • Wszyscy Wnioskodawcy – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
  o niepełnosprawności do 16 roku życia (jeśli naprawa dotyczy sprzętu, którego zakup został dofinansowany dla dziecka)
 • Wszyscy Wnioskodawcy – oferta cenowa/faktura pro forma na Wnioskowaną do dofinansowania usługę (naprawa/serwis)
 • Wszyscy Wnioskodawcy – podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (klauzula)
 • Wnioskodawcy ubiegający się o naprawę sprzętu, którego zakup został dofinansowany dla dziecka – akt urodzenia dziecka
 • Wnioskodawcy ustanowieni przez sąd opiekunem prawnym dziecka, którego dotyczy wniosek – postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla dziecka,
 • Wnioskodawcy aktywni zawodowo – zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie (zał. nr 3), zaświadczenie o wpisie do CEIDG, a w przypadku rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu – zaświadczenie lub decyzja z urzędu pracy
 • Wnioskodawcy pobierający naukę – zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające ten fakt
 • Wnioskodawcy dorośli reprezentowani przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika – zaświadczenie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego/pełnomocnictwo notarialne oraz oświadczenie pełnomocnika (zał. nr 4)
 • Wnioskodawcy poszkodowani w roku bieżącym lub ubiegłym w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ten fakt

Obszar C Zadanie 1 

 • Wniosek
 • Wszyscy Wnioskodawcy – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
  o niepełnosprawności do 16 roku życia (jeśli wniosek dotyczy wózka inwalidzkiego dla dziecka)
 • Wszyscy Wnioskodawcy – dwie niezależne oferty cenowe/faktury pro forma na Wnioskowany do dofinansowania wózek inwalidzki (w przypadku wyposażenia ponadstandardowego – jego elementy i ceny powinny zostać wyszczególnione na fakturze)
 • Wszyscy Wnioskodawcy – podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (klauzula)
 • Wszyscy Wnioskodawcy – zaświadczenie od lekarza specjalisty (zał. nr 2)
 • Wnioskodawcy, którzy nie są zatrudnieni i nie pobierają nauki – zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Wnioskodawcy ubiegający się o wózek inwalidzki dla dziecka – akt urodzenia dziecka
 • Wnioskodawcy ustanowieni przez sąd opiekunem prawnym dziecka, którego dotyczy wniosek – postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla dziecka
 • Wnioskodawcy aktywni zawodowo – zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie (zał. nr 3), zaświadczenie o wpisie do CEIDG, a w przypadku rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu – zaświadczenie lub decyzja z urzędu pracy
 • Wnioskodawcy pobierający naukę – zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające ten fakt
 • Wnioskodawcy dorośli reprezentowani przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika – zaświadczenie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego/pełnomocnictwo notarialne oraz oświadczenie pełnomocnika (zał. nr 4)
 • Wnioskodawcy poszkodowani w roku bieżącym lub ubiegłym w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ten fakt

Obszar C Zadanie 2

 • Wniosek
 • Wszyscy Wnioskodawcy – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
  o niepełnosprawności do 16 roku życia (jeśli wniosek dotyczy utrzymania sprawności wózka inwalidzkiego dla dziecka)
 • Wszyscy Wnioskodawcy – oferta cenowa/faktura pro forma na wnioskowane do dofinansowania elementy/usługi
 • Wszyscy Wnioskodawcy – podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (klauzula)
 • Wnioskodawcy ubiegający się o utrzymanie sprawności wózka inwalidzkiego dla dziecka – akt urodzenia dziecka
 • Wnioskodawcy ustanowieni przez sąd opiekunem prawnym dziecka, którego dotyczy wniosek – postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla dziecka
 • Wnioskodawcy aktywni zawodowo – zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie (zał. nr 3), zaświadczenie o wpisie do CEIDG, a w przypadku rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu – zaświadczenie lub decyzja z urzędu pracy
 • Wnioskodawcy pobierający naukę – zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające ten fakt
 • Wnioskodawcy dorośli reprezentowani przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika – zaświadczenie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego/pełnomocnictwo notarialne oraz oświadczenie pełnomocnika (zał. nr 4)
 • Wnioskodawcy poszkodowani w roku bieżącym lub ubiegłym w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ten fakt

Obszar C Zadanie 3

 • Wniosek
 • Wszyscy Wnioskodawcy – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Wszyscy Wnioskodawcy – zaświadczenie od lekarza specjalisty (zał. nr 2)
 • Wszyscy Wnioskodawcy – dwie niezależne oferty specyfikacji i kosztorysu (od dwóch niezależnych protetyków) na Wnioskowaną do dofinansowania protezę (zał. nr 5)
 • Wszyscy Wnioskodawcy – podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (klauzula)
 • Wnioskodawcy aktywni zawodowo – zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie (zał. nr 3), zaświadczenie o wpisie do CEIDG, a w przypadku rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu – zaświadczenie lub decyzja z urzędu pracy
 • Wnioskodawcy pobierający naukę – zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające ten fakt
 • Wnioskodawcy ubiegający się o refundację Narodowego Funduszu Zdrowia do zakupu protezy – kserokopia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, potwierdzonego przez NFZ (nieobowiązkowe)
 • Wnioskodawcy dorośli reprezentowani przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika – zaświadczenie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego/pełnomocnictwo notarialne oraz oświadczenie pełnomocnika (zał. nr 4)
 • Wnioskodawcy poszkodowani w roku bieżącym lub ubiegłym w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ten fakt

Obszar C Zadanie 4

 • Wniosek
 • Wszyscy Wnioskodawcy – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • Wszyscy Wnioskodawcy – dwie niezależne oferty specyfikacji i kosztorysu (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców) na Wnioskowaną do dofinansowania naprawę (zał. nr 2)
 • Wszyscy Wnioskodawcy – podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (klauzula)
 • Wnioskodawcy aktywni zawodowo – zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie (zał. nr 3), zaświadczenie o wpisie do CEIDG, a w przypadku rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu – zaświadczenie lub decyzja z urzędu pracy
 • Wnioskodawcy pobierający naukę – zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające ten fakt
 • Wnioskodawcy ubiegający się o refundację Narodowego Funduszu Zdrowia do naprawy protezy – kserokopia zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, potwierdzonego przez NFZ (nieobowiązkowe)
 • Wnioskodawcy dorośli reprezentowani przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika – zaświadczenie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego/pełnomocnictwo notarialne oraz oświadczenie pełnomocnika (zał. nr 4)
 • Wnioskodawcy poszkodowani w roku bieżącym lub ubiegłym w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ten fakt


Obszar C Zadanie 5

 • Wniosek
 • Wszyscy Wnioskodawcy – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
  o niepełnosprawności do 16 roku życia (jeśli wniosek dotyczy wózka inwalidzkiego dla dziecka)
 • Wszyscy Wnioskodawcy – dwie niezależne oferty cenowe/faktury pro forma na Wnioskowany do dofinansowania wózek inwalidzki (w przypadku wyposażenia ponadstandardowego – jego elementy i ceny powinny zostać wyszczególnione na fakturze)
 • Wszyscy Wnioskodawcy – zaświadczenie od lekarza specjalisty (zał. nr 2)
 • Wszyscy Wnioskodawcy – podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (klauzula)
 • Wnioskodawcy ubiegający się o wózek inwalidzki dla dziecka – akt urodzenia dziecka
 • Wnioskodawcy ustanowieni przez sąd opiekunem prawnym dziecka, którego dotyczy wniosek -postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla dziecka
 • Wnioskodawcy aktywni zawodowo – zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie (zał. nr 3), zaświadczenie o wpisie do CEIDG, a w przypadku rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu – zaświadczenie lub decyzja z urzędu pracy
 • Wnioskodawcy pobierający naukę – zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające ten fakt
 • Wnioskodawcy dorośli reprezentowani przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika – zaświadczenie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego/pełnomocnictwo notarialne oraz oświadczenie pełnomocnika (zał. nr 4)
 • Wnioskodawcy poszkodowani w roku bieżącym lub ubiegłym w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ten fakt

Obszar D

 • Wniosek
 • Wszyscy Wnioskodawcy – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
 • Wszyscy Wnioskodawcy – akt urodzenia dziecka
 • Wszyscy Wnioskodawcy – zaświadczenie ze żłobka/przedszkola potwierdzające, że dziecko jest wychowankiem placówki (zał. nr 2)
 • Wszyscy Wnioskodawcy – zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie (zał. nr 3)
  a w przypadku rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu – zaświadczenie lub decyzja z urzędu pracy
 • Wszyscy Wnioskodawcy – podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (klauzula)
 • Wnioskodawcy ustanowieni przez sąd opiekunem prawnym dziecka – postanowienie sądu
  o ustanowieniu opiekuna prawnego dla dziecka,
 • Wnioskodawcy pobierający naukę – zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające ten fakt,
 • Wnioskodawcy reprezentowani przez pełnomocnika – pełnomocnictwo notarialne oraz oświadczenie pełnomocnika (zał. nr 4)
 • Wnioskodawcy poszkodowani w roku bieżącym lub ubiegłym w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ten fakt
 • Fakultatywnie – dokumenty potwierdzające koszty poniesione w roku bieżącym z tytułu uczęszczania dziecka do placówki (nieobowiązkowe na etapie składania wniosku).


MODUŁ II

 • Wniosek
 • Wszyscy Wnioskodawcy – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
 • Wszyscy Wnioskodawcy – zaświadczenie z uczelni/szkoły potwierdzające rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (zał. nr 2), a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego
 • Wszyscy Wnioskodawcy – podpisana klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych (klauzula)
 • Wnioskodawcy zatrudnieni – zaświadczenie od pracodawcy z informacją czy i w jakiej kwocie finansuje on koszty nauki, których dotyczy wniosek (zał. nr 3)
 • Wnioskodawcy reprezentowani przez pełnomocnika – pełnomocnictwo notarialne oraz oświadczenie pełnomocnika (zał. nr 4)
 • Wnioskodawcy pobierający naukę na dwóch (i większej ilości) kierunkach lub uczący się
  w przyspieszonym trybie – zaświadczenie/(a) z uczelni/szkoły potwierdzające ten fakt
 • Wnioskodawcy pobierający naukę odpłatnie – podpisana przez Wnioskodawcę faktura lub inny dokument księgowy wystawiony przez uczelnię/szkołę oraz podpisane potwierdzenie dokonania wpłaty (nieobowiązkowe na etapie składania wniosku)
 • Wnioskodawcy posiadający Kartę Dużej Rodziny – obustronnie zeskanowana/skserowana Karta Dużej Rodziny
 • Wnioskodawcy korzystający z usług tłumacza języka migowego – umowa lub inny dokument potwierdzający korzystanie z takich usług
 • Wnioskodawcy poszkodowani w roku bieżącym lub ubiegłym w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający ten fakt

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie z niepełnosprawnością swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Ważne informacje:

 • Dofinansowania udziela się na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej.
 • Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących pod stronie tego wnioskodawcy.
 • Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu.
 • Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 • Wysokość dofinansowania likwidacji barier technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 • Załączniki, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie zostały zamieszczone na ostatniej stronie wniosku.

Załączniki
Wniosek o dof. likwidacji barier w komunikowaniu się

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Likwidacja barier architektonicznych polega na dokonywaniu inwestycji lub czynności mających na celu udostępnienie przestrzeni architektonicznej osobom niepełnosprawnym.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

Ważne informacje:

 • Dofinansowania udziela się na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej.
 • Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących pod stronie tego wnioskodawcy.
 • Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 • Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 • Załączniki, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie zostały zamieszczone na ostatniej stronie wniosku.

Załączniki
Wniosek o dof. likwidacji barier architektonicznych

Bariery techniczne to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie z niepełnosprawnością usprawnianie.

O dofinansowanie likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Ważne informacje:

 • Dofinansowania udziela się na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej.
 • Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących pod stronie tego wnioskodawcy.
 • Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu.
 • Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 • Wysokość dofinansowania likwidacji barier technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 • Załączniki, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie zostały zamieszczone na ostatniej stronie wniosku.

Załączniki
Wniosek o dof. likwidacji barier technicznych

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które zostaną skierowane na turnus przez lekarza, pod opieką którego się znajdują.

Ważne informacje:

 • Dofinansowania udziela się na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej.
 • Do wniosku o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności!
 • Czas trwania turnusu wynosi 14 dni.
 • Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo stopniu równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może zostać przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna pod warunkiem, że wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna na turnusie.
 • Wysokość dofinansowania wynosi:
 • 30% przeciętnego wynagrodzenia1 – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.
 • Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu.
 • Nie ma możliwości uzyskania dofinansowania po odbytym turnusie.
 • Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna.

1 Przeciętne wynagrodzenie jest aktualizowane co kwartał po ogłoszeniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Załączniki
Wniosek o dof. uczestnictwa w turnusie reh

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia1 na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

oraz pod warunkiem, że zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu (potrzeba ta musi zostać potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalistę, które stanowi załącznik do wniosku)

Ważne informacje:

 • Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów zakupu, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 • Dofinansowania udziela się na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej.
 • Załączniki, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie zostały zamieszczone na ostatniej stronie wniosku.

1) Przeciętne wynagrodzenie jest aktualizowane co kwartał po ogłoszeniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Załączniki
Wniosek o dof. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – zaopatrzenie przyznawane na podstawie odrębnych przepisów (określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1565).

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia1 na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Ważne informacje:

 • Dofinansowania udziela się na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej.
 • Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
 • kopię zrealizowanego zlecenia na wyrób medyczny/naprawę wyroby medycznego
 • fakturę (oryginał) z wyszczególnioną całkowitą ceną przedmiotu ortopedycznego/ środka pomocniczego, kwotą opłaconą przez NFZ oraz kwotą udziału własnego wnioskodawcy.
 • W momencie zakupu zaopatrzenia, osoba niepełnosprawna musi posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze podlegają rozpatrzeniu według kolejności ich wpływu do MOPS, aż do momentu wyczerpania środków PFRON na ten cel w danym roku kalendarzowym.

[1] Przeciętne wynagrodzenie jest aktualizowane co kwartał po ogłoszeniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)

Załączniki
Wniosek o dof. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeśli:

 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu;
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania, a także prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Ważne informacje:

 • Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
 • Dofinansowania udziela się na pisemny wniosek. Termin złożenia dokumentów upływa 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.
 • Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ubiegające się o przyznanie dofinansowania zobowiązane są dołączyć do wniosku:
 • w przypadku przedsiębiorców – informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • w przypadku pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej:
 • informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
 • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
 • informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku

Załączniki
Wniosek

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.01.2020 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. 2020 poz 249.);
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 poz. 572);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 100);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. 2007 Nr 230, poz. 1694 z późn.zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.11.2021 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. 2021 poz. 2284);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.06.2015 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. 2015, poz. 926);

Przyjęta w 2006 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych określa minimalne wymagania w zakresie praw osób niepełnosprawnych i wskazuje cele, do których należy dążyć. Jej celem jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne na równi ze wszystkimi innymi obywatelami.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Konwencji:

Załączniki
Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Informujemy, że Miasto Zielona Góra przystąpiło do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji,
 2. osoby z niepełnosprawnością, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym
  2. o stopniu umiarkowanym
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu
 2. Osoby będące członkami rodziny – na potrzeby Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych (rodziców/dziadków/pradziadków oraz dzieci/wnuki/prawnuki), małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
 3. Opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Asystent wspiera osobę z niepełnosprawnością w realizacji jej celów, ale jej nie wyręcza. Wszystkie wykonywane czynności są realizowane przy udziale uczestnika, zatem asystent nie może samodzielnie robić dla niego zakupów, załatwiać za niego spraw urzędowych, przywozić mu obiadów itp.

 KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do
12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

JAKI JEST LIMIT GODZIN USŁUG ASYSTENTA?

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla:
 5. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 6. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

CZY USŁUGI ASYSTENTA SĄ ODPŁATNE?

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą korzystać z pomocy asystenta osobistego powinny złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy
ul. Długiej 13:

 1. Kartę zgłoszenia do programu (druk do pobrania)
 2. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
 3. Zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnictwo notarialne (jeżeli osoba z niepełnosprawnością jest ubezwłasnowolniona lub reprezentuje ją pełnomocnik)

UWAGA!

ZŁOŻENIE KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ.

OSTATECZNY TERMIN URUCHOMIENIA USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ BĘDZIE UZALEŻNIONY OD PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI.

WNIOSKI O PRZYZNANIE USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ BĘDĄ PODLEGAŁY ROZPATRZENIU WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH W PROGRAMIE „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024 DO MOMENTU WYCZERPANIA LIMITU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH MIASTU ZIELONA GÓRA NA REALIZACJĘ PROGRAMU W 2024 ROKU (KWOTA 2 694 534 ZŁ).          

W CZASIE KORZYSTANIA Z USŁUG ASYSTENTA NIE MOGĄ BYĆ ŚWIADCZONE –
W TYCH SAMYCH GODZINACH – USŁUGI OPIEKUŃCZE LUB SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE. USŁUGI ASYSTENCKIE MOGĄ UZUPEŁNIAĆ USŁUGI OPIEKUŃCZE, NIE MOGĄ ICH JEDNAK ZASTĘPOWAĆ.

Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy MOPS pod numerami telefonów:

 • 68 411 51 16
 • 68 411 51 17
 • 68 411 51 41
 • 68 411 51 75

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – tekst odczytywany maszynowo

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Informujemy, że Miasto Zielona Góra przystąpiło do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osoby z niepełnosprawnością, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  • o stopniu znacznym,
  • o stopniu umiarkowanym
  • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu
 2. Osoby będące członkami rodziny – na potrzeby Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych (rodziców/dziadków/pradziadków oraz dzieci/wnuki/prawnuki), małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
 3. Opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej nie świadczy usług opiekuńczych (np. karmienie, zmiana opatrunków, zmiana pieluch). Asystent wspiera osobę z niepełnosprawnością w realizacji jej celów, ale jej nie wyręcza. Wszystkie wykonywane czynności są realizowane przy udziale uczestnika, zatem asystent nie może samodzielnie robić dla niego zakupów, załatwiać za niego spraw urzędowych, przywozić mu obiadów itp.

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

JAKI JEST LIMIT GODZIN USŁUG ASYSTENTA?

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla:
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

CZY USŁUGI ASYSTENTA SĄ ODPŁATNE?

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą korzystać z pomocy asystenta osobistego powinny złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy
ul. Długiej 13:

 1. Kartę zgłoszenia do programu (druk do pobrania)
 2. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
 3. Zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnictwo notarialne (jeżeli osoba z niepełnosprawnością jest ubezwłasnowolniona lub reprezentuje ją pełnomocnik)

UWAGA!

ZŁOŻENIE KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ.

W CZASIE KORZYSTANIA Z USŁUG ASYSTENTA NIE MOGĄ BYĆ ŚWIADCZONE – W TYCH SAMYCH GODZINACH – USŁUGI OPIEKUŃCZE LUB SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE.

Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy MOPS pod numerami telefonów:

 • 68 411 51 16
 • 68 411 51 17
 • 68 411 51 41

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Informujemy, że Miasto Zielona Góra przystąpiło do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

CEL PROGRAMU

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI PROGRAMU?

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osoby z niepełnosprawnością, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  • o stopniu znacznym,
  • o stopniu umiarkowanym
  • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu
 2. Osoby będące członkami rodziny
 3. Opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

JAKI JEST LIMIT GODZIN USŁUG ASYSTENTA?

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla:
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

CZY USŁUGI ASYSTENTA SĄ ODPŁATNE?

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą korzystać z pomocy asystenta osobistego powinny złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Długiej 13:

 1. Kartę zgłoszenia do programu
 2. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
 3. Zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnictwo notarialne (jeżeli osoba z niepełnosprawnością jest ubezwłasnowolniona lub reprezentuje ją pełnomocnik)

UWAGA!

ZŁOŻENIE KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ.

W CZASIE KORZYSTANIA Z USŁUG ASYSTENTA NIE MOGĄ BYĆ ŚWIADCZONE – W TYCH SAMYCH GODZINACH – USŁUGI OPIEKUŃCZE LUB SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE.

Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy MOPS pod numerami telefonów:

 • 68 411 51 16
 • 68 411 51 17
 • 68 411 51 41


1) Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego „HELMOND”,
Adres: ul. Osiedle Pomorskie 13, 65-001 Zielona Góra – zaplecze budynku Szkoły Podstawowej 21;
tel. kontaktowy: 068 453 74 14 oraz 068 346 66 96

2) Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego Fundacji Misericordia
Adres: ul. Dworcowa 21, 65-001 Zielona Góra
tel. kontaktowy: 600 991 893

3) Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego HALTIA
Adres: Osiedle Kaszubskie 10, 65-001 Zielona Góra
tel. kontaktowy: 68 412 42 06 lub 509 941 108

4) Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego MEDIRENT
Adres: ul. Jerzego Waszczyka 16/20, 65-664 Zielona Góra
tel. kontaktowy 669 510 105
strona internetowa: www.medirent.net