Fundusz Solidarnościowy

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze rozpoczyna nabór wniosków do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego na pobyt CAŁODOBOWY W MIESZKANIU TRENINGOWYM

ADRESACI PROGRAMU

 1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi powyżej 16 roku życia posiadającymi orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi
  z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
 2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
   z osobą z niepełnosprawnością i sprawującej całodobową opiekę nad osobą
  z niepełnosprawnością.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą
z niepełnosprawnością która stale przebywa w domu i  nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, środowiskowego domu samopomocy placówek pobytu całodobowego, dziennego domu pomocy, warsztatów terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

LIMITY

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

ODPŁATNOŚĆ

     Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Realizatorem Programu w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu treningowym jest Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze, ul. Jacka Kaczmarskiego 2. Mieszkanie treningowe znajduję się na ul. Bartosza  Głowackiego 8B.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z pomocy w formie opieki wytchnieniowej całodobowej powinni złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Długiej 13, pokój 218,228 w godzinach 8:30-15:30 następujące dokumenty:

 1. Kartę zgłoszenia do programu (druk do pobrania)
 2. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 3. Oświadczenie opiekuna (druk do pobrania)

Wnioski można składać do 16.05.2024 r.

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Informujemy, że Miasto Zielona Góra przystąpiło do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji,
 2. osoby z niepełnosprawnością, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym
  2. o stopniu umiarkowanym
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu
 2. Osoby będące członkami rodziny – na potrzeby Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych (rodziców/dziadków/pradziadków oraz dzieci/wnuki/prawnuki), małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
 3. Opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Asystent wspiera osobę z niepełnosprawnością w realizacji jej celów, ale jej nie wyręcza. Wszystkie wykonywane czynności są realizowane przy udziale uczestnika, zatem asystent nie może samodzielnie robić dla niego zakupów, załatwiać za niego spraw urzędowych, przywozić mu obiadów itp.

 KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do
12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

JAKI JEST LIMIT GODZIN USŁUG ASYSTENTA?

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla:
 5. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 6. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

CZY USŁUGI ASYSTENTA SĄ ODPŁATNE?

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą korzystać z pomocy asystenta osobistego powinny złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy
ul. Długiej 13:

 1. Kartę zgłoszenia do programu (druk do pobrania)
 2. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
 3. Zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnictwo notarialne (jeżeli osoba z niepełnosprawnością jest ubezwłasnowolniona lub reprezentuje ją pełnomocnik)

UWAGA!

ZŁOŻENIE KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ.

OSTATECZNY TERMIN URUCHOMIENIA USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ BĘDZIE UZALEŻNIONY OD PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ LUBUSKI URZĄD WOJEWÓDZKI.

WNIOSKI O PRZYZNANIE USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ BĘDĄ PODLEGAŁY ROZPATRZENIU WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH W PROGRAMIE „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024 DO MOMENTU WYCZERPANIA LIMITU ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH MIASTU ZIELONA GÓRA NA REALIZACJĘ PROGRAMU W 2024 ROKU (KWOTA 2 694 534 ZŁ).          

W CZASIE KORZYSTANIA Z USŁUG ASYSTENTA NIE MOGĄ BYĆ ŚWIADCZONE –
W TYCH SAMYCH GODZINACH – USŁUGI OPIEKUŃCZE LUB SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE. USŁUGI ASYSTENCKIE MOGĄ UZUPEŁNIAĆ USŁUGI OPIEKUŃCZE, NIE MOGĄ ICH JEDNAK ZASTĘPOWAĆ.

Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy MOPS pod numerami telefonów:

 • 68 411 51 16
 • 68 411 51 17
 • 68 411 51 41
 • 68 411 51 75

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – tekst odczytywany maszynowo

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Informujemy, że Miasto Zielona Góra przystąpiło do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osoby z niepełnosprawnością, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  • o stopniu znacznym,
  • o stopniu umiarkowanym
  • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu
 2. Osoby będące członkami rodziny – na potrzeby Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych (rodziców/dziadków/pradziadków oraz dzieci/wnuki/prawnuki), małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
 3. Opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej nie świadczy usług opiekuńczych (np. karmienie, zmiana opatrunków, zmiana pieluch). Asystent wspiera osobę z niepełnosprawnością w realizacji jej celów, ale jej nie wyręcza. Wszystkie wykonywane czynności są realizowane przy udziale uczestnika, zatem asystent nie może samodzielnie robić dla niego zakupów, załatwiać za niego spraw urzędowych, przywozić mu obiadów itp.

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

JAKI JEST LIMIT GODZIN USŁUG ASYSTENTA?

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla:
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

CZY USŁUGI ASYSTENTA SĄ ODPŁATNE?

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą korzystać z pomocy asystenta osobistego powinny złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy
ul. Długiej 13:

 1. Kartę zgłoszenia do programu (druk do pobrania)
 2. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
 3. Zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnictwo notarialne (jeżeli osoba z niepełnosprawnością jest ubezwłasnowolniona lub reprezentuje ją pełnomocnik)

UWAGA!

ZŁOŻENIE KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ.

W CZASIE KORZYSTANIA Z USŁUG ASYSTENTA NIE MOGĄ BYĆ ŚWIADCZONE – W TYCH SAMYCH GODZINACH – USŁUGI OPIEKUŃCZE LUB SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE.

Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy MOPS pod numerami telefonów:

 • 68 411 51 16
 • 68 411 51 17
 • 68 411 51 41

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Informujemy, że Miasto Zielona Góra przystąpiło do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

CEL PROGRAMU

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

ADRESACI PROGRAMU?

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osoby z niepełnosprawnością, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  • o stopniu znacznym,
  • o stopniu umiarkowanym
  • traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 1. Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu
 2. Osoby będące członkami rodziny
 3. Opiekunowie prawni.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

JAKI JEST LIMIT GODZIN USŁUG ASYSTENTA?

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla:
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

CZY USŁUGI ASYSTENTA SĄ ODPŁATNE?

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą korzystać z pomocy asystenta osobistego powinny złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Długiej 13:

 1. Kartę zgłoszenia do programu
 2. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
 3. Zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnictwo notarialne (jeżeli osoba z niepełnosprawnością jest ubezwłasnowolniona lub reprezentuje ją pełnomocnik)

UWAGA!

ZŁOŻENIE KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ.

W CZASIE KORZYSTANIA Z USŁUG ASYSTENTA NIE MOGĄ BYĆ ŚWIADCZONE – W TYCH SAMYCH GODZINACH – USŁUGI OPIEKUŃCZE LUB SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE.

Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy MOPS pod numerami telefonów:

 • 68 411 51 16
 • 68 411 51 17
 • 68 411 51 41

„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przystąpił do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

CEL PROGRAMU
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
  a. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

ADRESACI PROGRAMU

 1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
 2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującej całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osoba niepełnosprawną, która stale przebyta w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

LIMITY
Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz
 2. 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

ODPŁATNOŚĆ
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

REALIZATORZY PROGRAMU

 • Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Zielonej Górze, ul. Bartosza Głowackiego 8A – opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego oraz całodobowego. Rekrutacja ciągła do wykorzystania miejsc.
 • Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze, ul. Jacka Kaczmarskiego 2 – opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Wnioski o usługi opieki wytchneiniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej będą przyjmowane od 14.02.2023 r. do 02.03.2023 r.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?
Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z pomocy w formie opieki wytchnieniowej powinni złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Długiej 13, pokój 218 w godzinach 8:30-15:30 następujące dokumenty:

 1. Kartę zgłoszenia do programu (druk do pobrania)
 2. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 3. Skalę FIM (druk do pobrania)
 4. Oświadczenie opiekuna (druk do pobrania)
 5. Zaświadczenie lekarskie dot. opieki wytchnieniowej w „Promyku” (druk do pobrania)

Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy MOPS właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz opiekuna : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze – Dział Pomocy Środowiskowej

„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przystąpił do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

CEL PROGRAMU
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
  a. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  b. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

ADRESACI PROGRAMU

 1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
 2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującej całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną

REALIZACJA PROGRAMU
Program jest realizowany w dwóch formach:

 1. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • ośrodku wsparcia,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 2. świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
  • ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględniane są potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

 • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

LIMITY
Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz
 2. 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

ODPŁATNOŚĆ
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?
Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z pomocy w formie opieki wytchnieniowej powinni złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Długiej 13 następujące dokumenty:

 1. Kartę zgłoszenia do programu (druk do pobrania)
 2. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 3. Oświadczenie opiekuna (druk do pobrania)

Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy MOPS właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz opiekuna : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze – Dział Pomocy Środowiskowej