Środowiskowe Domy Samopomocy

Kontakt


Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1

Kierownik
Ewa Leszczyńska

ul. Jacka Kaczmarskiego 2
65- 634 Zielona Góra


Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2

ul. Jacka Kaczmarskiego 2
65- 634 Zielona Góra

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 3 „Arkadia”

ul. Bartosza Głowackiego 8B
65-301 Zielona Góra

Informacje

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zielonej Górze jest ośrodkiem terapeutycznym dla osób po przebytych kryzysach i urazach psychicznych.

Powstanie placówki jest wynikiem realizacji postanowień Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.

Zadaniem naszym, zgodnie z ustawą, jest udzielanie społecznego oparcia ludziom, którzy z powodu choroby psychicznej mają poważne trudności w życiu codziennym.

Oparcie psychiczne polega na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, organizowaniu w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, organizacji społecznych i instytucji, a także udzielaniu wszelkiego rodzaju pomocy w tym finansowej, rzeczowej i innej.

Oparcie społeczne pełni też funkcję emocjonalną, poprzez okazywanie zrozumienia, współczucia, podtrzymywanie na duchu, funkcję do wartościującą – oznacza to okazywanie uznania i akceptacji, funkcję informacyjną – doradzanie i pomoc w podejmowaniu ważnych życiowo decyzji, oraz funkcję koleżeńską – utrzymywanie bliskich związków towarzyskich, zapełnianie wolnego czasu pozytywnymi interakcjami społecznymi.

Zapewniamy naszym uczestnikom opiekę psychologiczną i pedagogiczną, rehabilitację leczniczą i społeczną w tym terapię zajęciową, różne rodzaje zajęć grupowych. Staramy się poprzez terapię zajęciową wypełnić czas, nauczyć nowych umiejętności, rozwinąć poczucie własnej wartości.

Prowadzone w placówce warsztaty teatralne zaowocowały wieloma premierami – były one okazją do spotkań z rodzinami a także do zaprezentowania się na zewnątrz. Naczelną zasadą naszej działalności jest stwarzanie serdecznej, ciepłej atmosfery, dającej poczucie bezpieczeństwa. Codzienne wspólne posiłki, rozmowy, przygotowanie uroczystości, obchodzenie własnych świąt, tworzy przynależność do rodzinnej społeczności Domu.

Wymierne są efekty naszej pracy: podniosła się jakość życia uczestników, wzrosła samoocena, wyrażają więcej chęci do pokonywania ograniczeń związanych z chorobą, są bardziej aktywni życiowo, bardziej troszczą się o własne sprawy. Poprawiły się relacje i komunikacja w rodzinach. Zawiązały się przyjaźnie, uczestnicy mogą na siebie nawzajem liczyć.

Dom jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Galeria

Informacje

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 przy ul. Jacka Kaczmarskiego 2 w Zielonej Górze jest jednostką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Funkcjonuje od listopada 2009 roku. To placówka wsparcia dziennego typu B, typu C i typu D przeznaczona dla osób dorosłych powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne oraz dla osób z przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych.

Realizowane cele

Celem nadrzędnym pracy w Domu jest zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej uczestników, którzy w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy i wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu społecznym oraz rodzinnym.

Zdarza się, że niektóre osoby z głębszym lub głębokim stopniem upośledzenia umysłowego nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach proponowanych przez warsztaty terapii zajęciowej. Środowiskowy Dom Samopomocy jako jedyny w mieście stwarza takim osobom możliwość wyjścia poza środowisko domowe, rodzinne i uczestniczenia w zajęciach grupowych bądź indywidualnych.

Podstawowe zadanie Środowiskowego Domu Samopomocy polega na tworzeniu sieci oparcia społecznego uczestnikom zajęć i ich rodzinom we współpracy z otoczeniem lokalnym.

Cele szczegółowe:

 • Podtrzymanie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia .
 • Podtrzymanie i doskonalenie ogólnej sprawności ruchowej całego ciała. Wzrost aktywności psychospołecznej. Wdrażanie do zdrowych, higienicznych i bezpiecznych zachowań.
 • Nabywanie i doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, przestrzegania ustalonych zasad zachowania się, poszanowania godności, asertywności.
 • Rozwijanie umiejętności wzajemnej współpracy i wzajemnej pomocy.
 • Zwiększanie kompetencji emocjonalnych.
 • Kształtowanie sprawności manualnych oraz umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi. Rozwijanie aktywności twórczej poprzez wykonywanie prac plastycznych.
 • Poznawanie i kultywowanie tradycji. Rozwijanie postaw patriotycznych. Uwrażliwianie na przeżywanie muzyki.
 • Rozwijanie zainteresowań, rozwój poznawczy, usprawnianie koordynacji psychoruchowej.
 • Wdrażanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
 • Udzielanie oparcia społecznego rodzinom uczestników zajęć.

Skierowanie

Skierowanie do Domu następuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Odpłatność za pobyt i usługi świadczone w Domu wyliczana jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Istnieje możliwość zwolnienia z odpłatności.

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2

Usługi w Domu prowadzone są w następujących pomieszczeniach:

 • sala ogólna,
 • pomieszczenie wielofunkcyjne przeznaczone do działalności wspierająco-aktywizującej,
 • pomieszczenie wielofunkcyjne przeznaczone do zajęć ruchowych,
 • pokój wyciszenia,
 • jadalnia,
 • kuchnia,
 • łazienka wyposażona w natrysk,
 • trzy toalety,
 • szatnia,
 • zaplecze administracyjno-socjalne.

Dom położony jest w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo uczestnikom zajęć. Jest pozbawiony barier architektonicznych. Jest wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

Dom funkcjonuje 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie od godz.7:30 do 15:30.
Ilość miejsc w placówce: 25.

Galeria – Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2

Galeria – Wakacje w ŚDS 2