Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Kontakt


Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze
65- 401 Zielona Góra
ul. Długa 13 (niski parter)

tel. 68 411 51 00 – 09

tel. 68 411 51 87

Godz. pracy: 7:00 – 15:00

Stanowisko ds. karty parkingowej
pok. 28

Czynny pon. – pt.
8:00 – 14:00
Uwaga przerwa
11:00 – 11:15


Punkt informacyjny – składanie wniosków
pok. 29

tel. 68 411 51 00 – 09

Czynny pon. – pt.
8:00 – 14:00
Uwaga przerwa
11:00 – 11:15


Pracownicy obsługi administracyjnej – obsługa komisji
pok. 27, 34, 35

tel. 68 411 51 01 – 06


Pracownik – archiwum, poprzednie orzeczenia, duplikaty
pok. 35

tel. 68 411 51 87


Przewodnicząca zespołu
Elżbieta Niekrasz-Lisiewicz

pok. 33

tel. 68 411 51 08


Obsługa interesanta (przyjmowanie wniosków i pism, wydawanie legitymacji i karty parkingowej)

Czynny pon. – pt.
8:00 – 14:00
Uwaga przerwa
11:00 – 11:15

Ważny komunikat o przedłużeniu ważności orzeczeń

Na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2023 r., poz. 2768) orzeczenia wydane na czas określony, których okres ważności minął lub będzie mijał w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 30 września 2024 r. zachowują ważność
do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.
W związku z zachowaniem ważności w/w orzeczeń, karty parkingowe osób niepełnosprawnych również zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Poniżej publikujemy pełną treść ustawy, która weszła w życie w dniu 30 grudnia 2023 r.

USTAWA

z dnia 19 grudnia 2023 r.

o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Art. 1. Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429), które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.Art. 2. W związku z zachowaniem ważności orzeczeń, o których mowa w art. 1, na okres wskazany w art. 1, karta parkingowa, o której mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.), zachowuje ważność na ten okres, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o nie-pełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.Art. 3. 1. Jeżeli decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, 1938 i 2760), została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony od terminu ważności tego orzeczenia, którego okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 1, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełno-sprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 1, na podstawie decyzji wydanej z urzędu.2.      Zmiana decyzji w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego ani jego aktualizacji.Art. 4. 1. Decyzje, na mocy których przyznano prawo do uzależnionych od niepełnosprawności świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów albo świadczeń lub dodatków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej, wydane na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 1, zmienia się w zakresie okresu, na jaki przyznano prawo do tych świadczeń, zasiłków albo dodatków, z uwzględnieniem określonego w art. 1 terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.2.      Postępowanie w sprawie zmiany decyzji przyznającej prawo do świadczeń, o których mowa w ust. 1, wszczyna się z urzędu. Przepisów art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803) nie stosuje się.1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723 i 2029.Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 2768Art. 5. W ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) wprowadza się następujące zmiany:1) uchyla się art. 23;2) w art. 24 uchyla się ust. 1;3) uchyla się art. 25 i art. 26.Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2023 r.

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego:


W dniu 16 czerwca 2023 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z zapowiedziami: odwołanie tego stanu nastąpi z dniem 01 lipca 2023 r.

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2023000111801.pdf

Rezygnacja z pobierania opłaty ewidencyjnej do karty parkingowej:


W tym samym dniu opublikowana została również z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która znosi m.in. opłatę ewidencyjną za wydanie karty parkingowej (która miała zacząć obowiązywać od momentu uruchomienia Centralnej Ewidencji Posiadaczy Kart Parkingowych).
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2023000112301.pdf


Zmiana przepisów – ważne informacje !!!


W dniu 5 maja 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 852 ogłoszona została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z treścią art. 10 tej ustawy uchylony został art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). Z kolei zgodnie z dyspozycją art. 28 pkt 2 wymienionego aktu prawnego podany przepis uchylający wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy, a zatem w dniu 6 sierpnia 2023 roku.

Uchylony przepis art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie spowoduje jednak automatycznej utraty ważności wszystkich orzeczeń wydanych na czas określony, których termin ważności został przedłużony na podstawie wskazanego przepisu, ze względu na wprowadzoną przez ustawodawcę w art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw regulację przejściową.

Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy w dniu wejścia w życie ustawy osoba niepełnosprawna będzie legitymowała się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym na czas określony, którego termin ważności został przedłużony na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy covidowej. Zgodnie z jego treścią utrata ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności będzie następowała etapowo, w sposób wskazany w tym przepisie, a mianowicie: orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:
upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 .
upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

 • jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.), zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Natomiast karty parkingowe, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 roku (art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw).

Przepis art. 23 i 24 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, w myśl art. 28 pkt 2 tej ustawy, wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2023 roku.

Aktualnie trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (nr MZ 1517) opublikowanego na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji w dniu 2 maja 2023 roku. W projekcie rozporządzenia przewidziano, że stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 odwołany zostanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 1 lipca 2023 roku.

W obowiązującym aktualnie stanie prawnym orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zachowują ważność na podstawie art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku ogłoszonym na mocy § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1028), od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania.

Przy założeniu, że stan zagrożenia epidemicznego odwołany zostanie z dniem 1 lipca 2023 roku, orzeczenia nadal zachowują ważność na podstawie wskazanego wyżej przepisu, w którym przewidziano przedłużenie ważności orzeczeń do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Natomiast od dnia wejścia w życie art. 10 oraz art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, tj. od dnia 6 sierpnia 2023 roku okres ważności orzeczeń określa art. 23 tej ustawy.


Ważny komunikat dla osób niepełnosprawnych


W odpowiedzi na liczne pytania, które trafiają do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze w związku z aktualną sytuacją dotyczącą zagrożenia wywołanego koronawirusem COVID-19, a orzeczeniami o niepełnosprawności, wyjaśniamy najważniejsze zmiany w przepisach dotyczące osób niepełnosprawnych.
Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła pomiędzy dniem: 9 grudnia 2019 r., a dniem 8 marca 2020 r. zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia
o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Warunkiem jest, aby w tym terminie (tj. w okresie pomiędzy 9 grudnia 2019 r., a 8 marca 2020 r.) do Powiatowego Zespołu wpłynął wniosek o ponowne wydanie orzeczenia.
Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których ważność upływa po dniu 8 marca 2020 r. zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia.
Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, których ważność upływa w terminie wskazanym w punkcie 1 i 2 zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.
W okresie od 8 marca 2020 r., do upływu 90 dni od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli skład orzekający powiatowego zespołu, uzna dokumentację medyczną dołączoną do wniosku o wydanie orzeczenia za wystarczającą, to orzeczenie zostanie wydane bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej. O terminie takiego posiedzenia będą Państwo zawiadamiani telefonicznie lub listownie. Wydane decyzje będą wysyłane na adres wskazany we wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia wydania orzeczenia.

Podstawy prawne:
Art. 15h w zw. z art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych inny ch ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568),
§ 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rodziny, Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz.534).

Ważna informacja


STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZEGO PRZEDŁUŻONY DO 30 KWIETNIA 2023R.1

1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

Informacja


Zespoły orzekające o niepełnosprawności wydają orzeczenia o niepełnosprawności
oraz o stopniu niepełnosprawności osobom posiadającym obce obywatelstwo w oparciu o te same przepisy prawa,
co osobom posiadającym obywatelstwo polskie.


Informacja
UWAGA!!!

ZMIANY DOTYCZĄCE WNIOSKU
O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ
na podstawie rozporządzenia zmieniającego w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych z dnia 10 czerwca 2021 r.:

NOWY WZÓR FOMULARZA WNIOSKU (dostępny w siedzibie MZON i na stronie internetowej MOPS Zielona Góra)
DOŁĄCZENIE KSEROKOPII ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JAKO WYMÓG FORMALNY, NIEZBĘDNY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2021 r.

Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych z dnia 10 czerwca 2021 r. OD 1 LIPCA 2021 r. zmianie ulega druk wniosku o wydanie karty parkingowej.
Jednocześnie OD 1 LIPCA 2021 r. dołączenie do wniosku o wydanie karty parkingowej
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze informuje zainteresowanych o zmianach w kwestii złożenia wniosku oraz odbioru kart parkingowych i legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.

W związku z obowiązującym stanem epidemii, zgodnie z zaleceniem Wojewody Lubuskiego dotyczącego ciągłości funkcjonowania Zespołu:
Za zgodą osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość doręczenia wydanych kart parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, przez operatora pocztowego – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, jeśli dotyczy to dokumentów wydawanych po raz pierwszy.
Za pośrednictwem operatora pocztowego możliwe jest złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej, opatrzonego własnoręcznym podpisem wnioskodawcy (bez realizacji wymogu złożenia podpisu w obecności przewodniczącego zespołu w siedzibie zespołu), w przypadku jeśli osoba nie miała wcześniej wydanej karty parkingowej.
Do wniosku należy dołączyć: ksero orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (tylko do legitymacji), zdjęcie przedstawiające aktualny wizerunek wnioskodawcy, potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie karty parkingowej.
Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu:
68 411 51 00 do 09


Druki do pobrania w siedzibie zespołu.


Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania stosownych wniosków ze strony internetowej mogą zgłaszać się do portiera w budynku celem ich otrzymania.

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest:

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Długiej 13, 65-401 Zielona Góra.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych (IOD), który w imieniu ADO nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem email

Do zakresu działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy wykonywanie zadań publicznych zleconych ustawowo. Zespół gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01.02.2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia, Rozporządzenia MGPiPS w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, Ustawy z dnia 23.10.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora informatycznego).

Dane osobowe przetwarzane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres email

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze. Organem właściwym dla ww. skargi jest organ nadzorczy – Urząd Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym powyższymi przepisami prawa jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
poszukuje lekarzy do pracy
w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Zielonej Górze

Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie funkcji przewodniczącego składu orzekającego,
dokonywanie wstępnej analizy wniosku pod względem medycznym,
wystawianie ocen stanu zdrowia celem wydania orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/o wskazaniach do ulg i uprawnień,
rozpatrywanie odwołań od orzeczeń.

Niezbędne wymagania:
prawo wykonywania zawodu lekarza,
specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
prawo wykonywania zawodu,
dyplom ukończenia studiów medycznych,
dyplom ukończenia specjalizacji,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie wybranej funkcji,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw obywatelskich.

Kontakt: 68 411 51 08

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
poszukuje lekarza pediatrę oraz lekarza ortopedę
do pracy w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Zielonej Górze

Zakres podstawowych zadań:
sprawowanie funkcji przewodniczącego składu orzekającego,
dokonywanie wstępnej analizy wniosku pod względem medycznym,
wystawianie ocen stanu zdrowia celem wydania orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/o wskazaniach do ulgi uprawnień,
rozpatrywanie odwołań od orzeczeń.

Niezbędne wymagania:
prawo wykonywania zawodu lekarza,
specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
prawo wykonywania zawodu,
dyplom ukończenia studiów medycznych,
dyplom ukończenia specjalizacji,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie wybranej funkcji,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw obywatelskich.

znaczny
umiarkowany
lekki

Podstawowym warunkiem zaliczenia osoby do danego stopnia niepełnosprawności jest naruszenie sprawności organizmu oceniane pod kątem jego wpływu na zdolność bądź niezdolność do pracy oraz na ograniczeniu w zdolności do samodzielnej egzystencji i w pełnieniu ról społecznych.

Znaczny stopień niepełnosprawności
Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności
Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Lekki stopień niepełnosprawności
Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jaka wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy nie zapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Niepełnosprawność osób w wieku do 16 roku życia
Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych jeżeli:
mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu,
naruszona sprawność powoduje konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.
mają znaczne zaburzenie funkcjonowania organizmu, wymagają systematycznych i częstych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem.

Osoby posiadające ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w art. 62, oraz orzeczenia o niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 (orzeczenia lekarza ZUS), mogą składać do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań, dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydaje orzeczenie. Od orzeczenia nie służy odwołanie.

Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień odzwierciedla rozpoznanie choroby, która powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ogranicza wykonywanie czynności życiowych i aktywności społecznej.

Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden, ale nie więcej niż trzy symbole przyczyn niepełnosprawności, które wpływają na zaburzenie funkcji organizmu.

Symbole przyczyny niepełnosprawności:

01-U – upośledzenia umysłowe,

02-P – choroby psychiczne, (więcej informacji tutaj)

03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,

04-O – choroby narządu wzroku,

05-R – upośledzenia narządu ruchu,

06-E – epilepsja,

07-S – choroby układu oddechowego i krążenia,

08-T – choroby układu pokarmowego,

09-M – choroby układu moczowo-płciowego,

10-N – choroby neurologiczne,

11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Wejście w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19.06.2018r. sygn. akt SK/19/17 (Dz. U. z 2018r., poz. 1241), który orzekł iż § 13 ust. 2 pkt. 9 w związku z § 32 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.07.2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015r. poz.1110 oraz z 2017r. poz. 1541) jest niezgodny z art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej spowodowano , że z dniem 27 czerwca 2018r. zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności utraciły podstawę prawną do zamieszczania symbolu przyczyny niepełnosprawności „02-P-choroby psychiczne” w wydawanych orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności i zostały zobowiązane do wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności bez zamieszczania symbolu przyczyny niepełnosprawności „02-P-choroby psychiczne”.

Wobec wyeliminowania podstawy prawnej do zamieszczania na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P, podjęte zostały prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia ustawowej podstawy prawnej do umieszczania tego symbolu w orzeczeniach.

Z dniem 23 października 2018 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 13.09.2018r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1925), które wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego i wprowadzają na poziomie ustawowym podstawę prawną do zamieszczania symbolu 02-P w orzeczeniach.

W związku z tym, od dnia 23 października 2018r., symbol przyczyny niepełnosprawności „02-P – choroby psychiczne” może być ponownie zamieszczany w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności bez względu na to, w której instancji będzie po 23.10.2018 r. wydane to orzeczenie.

Jednocześnie na podstawie art. 5 ust. 1 nowelizacji umożliwiono wsteczne korygowanie stanów zatrudnienia osób o szczególnych schorzeniach w sytuacji, kiedy pracownik przedstawił pracodawcy orzeczenie, które zostało wydane w okresie od 27.06.2018r. do dnia wejścia w życie nowelizacji, a nie uwzględniało symbolu 02-P. Warunkiem dokonania korekty jest dostarczenie pracodawcy wydanego przez zespół, który wydał orzeczenie w ostatniej instancji zaświadczenia potwierdzającego, że podstawę prawną zaliczenia do stopnia niepełnosprawności, określonego w orzeczeniu, stanowiła choroba psychiczna. Zaświadczenie to wystawia się na wniosek osoby niepełnosprawnej. Ustawa określa także zasady ubiegania się o wydanie zaświadczenia.

Osoba zainteresowana składa zatem wniosek do Zespołu, który wydał orzeczenie po jego uprawomocnieniu. Zespół w terminie 30 dni od daty jego złożenia wydaje stosowne zaświadczenie, w którym stwierdza, że choroba psychiczna stanowiła podstawę zaliczenia do stopnia niepełnosprawności.

Zaświadczenie jest podpisywanie przez przewodniczącego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, po uprzednim wyznaczeniu do rozpatrzenia wniosku lekarza – członka zespołu, który jednoosobowo rozpatruje złożony wniosek, dokonując weryfikacji akt orzeczniczych sprawy, której dotyczy wniosek.

Zaświadczenie wydaje się tylko i wyłącznie dla celów udokumentowania przez pracodawcę stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W załączniku znajduje się wzór wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności – wersja do wydruku

Wniosek o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności – wersja do wypełnienia

WAŻNA INFORMACJA

Od 14.01.2021r.

Zespół może wydawać karty parkingowe osobom, którym w okresie stanu epidemii upłynęła ważność dotychczasowej karty parkingowej, lecz w dniu złożenia wniosku o wydanie nowej karty posiadają obowiązujące orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

(wydane na stałe albo na czas określony).

Należy złożyć ponowny wniosek o wydanie nowej karty.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 68 411 51 07

KARTA PARKINGOWA

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze informuje, iż od dnia 1 lipca 2014 r. nastąpiły zmiany dotyczące zasad przyznawania
i wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Organem wydającym kartę parkingową jest Przewodniczący

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dziennik Ustaw RP z dnia 5.12.2013 r., poz. 1446

Ustawa z dnia 23.10.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych Ustaw

Informujemy, że w dniu 14 listopada 2014 r. w Dzienniku Ustaw RP (poz. 1589) została opublikowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
Karty parkingowe wydane przed dniem 1 lipca 2014 r. zachowają ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.
W dotychczasowym stanie prawnym, karty te straciłyby ważność w dniu
30 listopada 2014 r.

Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł

POWYŻSZĄ KWOTĘ NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. DŁUGA 13

65-401 ZIELONA GÓRA

NUMER KONTA:

57 1020 5402 0000 0502 0247 9855

TYTUŁ:

 OPŁATA ZA KARTĘ PARKINGOWĄ
– IMIĘ I NAZWISKO

16 czerwaca 2023 roku została opublikowana z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która znosi m.in.  opłatę ewidencyjną za wydanie karty parkingowej (która miała zacząć obowiązywać od momentu uruchomienia Centralnej Ewidencji Posiadaczy Kart Parkingowych).

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2023000112301.pdf

Informacje o nowych zasadach wydawania kart – kliknij tutaj

Wniosek na kartę parkingową – kliknij tutaj

Od 1 sierpnia 2017 roku legitymacje osób niepełnosprawnych są przyznawane i wydawane na nowych zasadach. Zmianie ulega także wygląd wzoru legitymacji.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności informuje, że 1 sierpnia 2017 roku  zmianie ulegają zasady wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych w zakresie określonym w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.).

Jednocześnie z dniem 1 września br. wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1541) określające wzór legitymacji osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. osoba ubiegająca się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej zobowiązana jest złożyć do zespołu nowy formularz wniosku.

Wydane wcześniej legitymacje zachowują ważność i nie ma potrzeby ich wymiany.  

Uwaga- legitymacja jest bezpłatna.

Natomiast za wydanie duplikatu legitymacji od 01 sierpnia 2017 roku pobierana jest opłata w wysokości 15 zł.  Wpłaty można dokonać w kasie MOPS albo dokonać przelewu na konto Ośrodka.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem poświadczającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. Dzięki legitymacji niepełnosprawni mogą korzystać z ulg i zniżek na podstawie prawa miejscowego, oferowanego głównie przez podmioty publiczne. Na terenie całego kraju legitymacja uprawnia do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego.

Zgodnie  z nowymi przepisami, od 01 sierpnia br. legitymacja wystawiana jest na wniosek osoby niepełnosprawnej. Osoba musi przedstawić do wglądu prawomocne orzeczenie. W przypadku, gdy osoba posiada więcej niż jedno orzeczenie, legitymacja wystawiona zostanie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia. Legitymacje są wystawiane na okres ważności orzeczenia. Okres ważności legitymacji  nie może być jednak dłuższy niż:

 1. 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
 2. 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60-go roku życia.
 3. W przypadku osób po 60-tym roku życia – legitymację wydaje się na okres ważności orzeczenia, można także wydać legitymację na stałe, gdy orzeczenie jest wydane na stałe.

Zatem okres ważności legitymacji nie musi się pokrywać z okresem ważności orzeczenia.

W myśl nowych przepisów od 1 września 2017 roku  zmieni się również wygląd legitymacji osoby niepełnosprawnej. Nowy wzór legitymacji przewiduje możliwość umieszczenia w niej informacji dotyczących stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności. Informacje te będą zamieszczane jedynie na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka. Nowe legitymacje będą również posiadały oznaczenie w alfabecie Braille’a. Wykonanie ich z poliwęglanu zagwarantuje ich trwałość, a umieszczenie napisów w języku angielskim i francuskim rozpoznawalność poza granicami kraju.

WZÓR LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

WZÓR LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Do pobrania:

Wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ stopień niepełnosprawności/duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność/ duplikatu legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności – proszę o wydrukowanie wniosku dwustronnie

Uwaga- legitymacja jest bezpłatna

Opłata za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej – 15 zł

POWYŻSZĄ KWOTĘ NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

UL. DŁUGA 13

65-401 ZIELONA GÓRA

NUMER KONTA:

57 1020 5402 0000 0502 0247 9855

TYTUŁ:

 OPŁATA ZA DUPLIKAT LEGITYMACJI
– IMIĘ I NAZWISKO

Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień

W dniu 6 października 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmującą produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję. Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dla osób, które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017 r. rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania.

Do czasu uzyskania nowej legitymacji:

 • osoba posiadająca ważną legitymację wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma pełne prawo posługiwać się tą legitymacją wszędzie tam, gdzie legitymacja jest dokumentem uprawniającym do ulg i świadczeń – prawo posługiwania się dotychczasową legitymacją wynika z faktu, że wszystkie legitymacje wystawione do dnia 31 sierpnia 2017 r. zachowują ważność na czas w nich określony. Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego od 1 września tego roku.
 • osoba, która nie posiada legitymacji w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia. W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS).

W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18.10.2017 r.
w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji.

Niniejsze oświadczenie należy dołączyć do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności/ o wskazaniach do ulg i uprawnień. Niezałączenie oświadczenia spowoduje w przypadku posiadania aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności/ o wskazaniach do ulg i uprawnień wydanie decyzji o odmowie wydania orzeczenia ze względu na posiadanie statusu osoby niepełnosprawnej ustalonego decyzją ostateczną.

oswiadczenie o celu zlozenia wniosku

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023 poz. 100)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2021 poz. 857)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162 z póżn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r. Nr 228, poz.1681)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1875)
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych(Dz. U. z 2022 r. poz. 1611);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej z dnia 18 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 818).