Dział Wsparcia Rodziny

Kontakt


Kierownik działu
pokój 327

tel. 68 411 51 27


Asystenci Rodziny

pokój 323

pokój 226

 

Dyżury asystentów rodziny:
asystenci rodziny pełnią dyżur na terenie Ośrodka w poniedziałki i czwartki w godzinach od 7.30 do 10.30.

Dział Wsparcia Rodziny

Celem działu Wsparcia Rodziny jest wspieranie funkcjonowania rodzin poprzez współpracę z asystentem rodziny. Głównym celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, który umożliwi jej prawidłowe wychowanie dzieci. Rola asystenta polega na aktywnym wspieraniu rodziny, w której występują problemy trudne do samodzielnego przezwyciężenia.

Wolontariat

Dział Wsparcia Rodziny poszukuje wolontariuszy. Do Twoich zadań należało by między innymi udzielanie wsparcia w procesie edukacyjnym dzieci z rodzin objętych wsparciem.

Jak zostać wolontariuszem:
Aby zostać wolontariuszem w Dziale Wsparcia Rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze wypełnij Formularz wolontariusza – Załącznik Nr 1 do procedury_Formularz wolontariusza – dostępny do pobrania poniżej – i dostarcz go do sekretariatu Ośrodka w zamkniętej kopercie z dopiskiem Wolontariat – Dział Wsparcia Rodziny. Następnie skontaktujemy się z Tobą w celu dopełnienia formalności związanych z realizacją wolontariatu.

Zarządzenie w sprawie określenia procedury realizowania wolontariatu

zarządzenie nr 30_2019_zmieniające zarządzenie nr 11_2019

Załącznik Nr 1 do procedury_Formularz wolontariusza

Załącznik Nr 2 do procedury_Karta wolontariusza

Załącznik Nr 3 do procedury_Zezwolenie rodziców

Załącznik Nr 5 do procedury_oświadczenie KK

Załącznik Nr 6 do procedury_klauzula informacyjna

Załącznik Nr 7 do procedury_oświadczenie ODO

Załącznik Nr 8 do procedury_szkolenie ODO

Załącznik Nr 12 do procedury_porozumienie

Załącznik Nr 13 do procedury_wykaz wolontariatu

Zmiana Zarządzenia_17.01.2020

Asystent rodziny jest doradcą, odnajduje mocne strony rodziny, pomaga wykorzystywać posiadane przez rodzinę zasoby, które pozwolą na pokonanie życiowych trudności. Asystent rodziny motywuje do podejmowania działań oraz wspiera w realizacji wyznaczonych, realnych celów. Asystent rodziny jest osobą, która pomaga zmienić stosunek członków rodziny do własnej sprawczości, zwiększa poczucie wpływu na własne życie. Asystent rodziny nie wyręcza rodziny ale wskazuje, motywuje, wspiera oraz naprowadza.

Zadania

Asystent działa w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022 poz. 447). Do zadań asystenta rodziny należy:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Jak uzyskać wsparcie asystenta rodziny

Aby skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny zwróć się po pomoc do pracownika socjalnego obsługującego Twój rejon zamieszkania. Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w celu przyznania asystenta rodziny.

Z dniem 1 stycznia 2017 r., zgodnie z Ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, osoby uprawnione będą mogły każdorazowo zgłosić potrzebę objęcia wsparciem asystenta rodziny.

Osoba uprawniona wg ww. ustawy to:

 • rodzina, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:
 • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie,
 • albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
 • kobieta, która otrzymała informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • kobieta, której dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 • kobieta, która po porodzie nie zabiorze do domu dziecka z powodu:
 • poronienia,
 • urodzenia dziecka martwego,
 • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
 • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza:

 • ubezpieczenia zdrowotnego,
 • posiadającego specjalizację II stopnia,
 • posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii

Objęcie rodziny wsparciem asystenta rodziny odbywa się na WNIOSEK rodziny, przekazany do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Asystent rodziny stanie się koordynatorem działań pomocowych.

 • udziela informacji w zakresie tego, gdzie i jaką pomoc rodziny mogą uzyskać;
 • koordynuje, wspólnie z rodzinami katalog możliwego do uzyskania wsparcia w poszczególnych instytucjach w okresie okołoporodowym oraz po urodzeniu dziecka;
 • na podstawie pisemnego UPOWAŻNIENIA może w imieniu osób uprawnionych reprezentować je w różnych instytucjach.

Link do stronykliknij tutaj

Akt prawny
Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2020 poz.1329)

Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Pliki do pobrania

WNIOSEK O WSPARCIE RODZINY PRZEZ ASYSTENTA RODZINY

UPOWAŻNIENIE