Domy Pomocy Społecznej

Kontakt


Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku

ul. Lubuska 11
65-265 Zielona Góra


Dom Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku

Al. Słowackiego 29
65-326 Zielona Góra

Domy Pomocy Społecznej

W myśl art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 • osób w podeszłym wieku;
 • osób przewlekle somatycznie chorych;
 • osób przewlekle psychicznie chorych;
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 • osób niepełnosprawnych fizycznie.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej na podstawie skompletowanej dokumentacji przez ośrodek pomocy społecznej tj;

 • wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej;
 • udokumentowanego dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, lub rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty.
 • wywiadu środowiskowego;
 • wypełnionego druku zaświadczenia lekarskiego;
 • zgody osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej oraz w przypadku gdy osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty nie pokrywa należności w kasie lub na konto domu- zgodę na potrącanie opłaty ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy, potrącanie przez Filię MOPR z zasiłku stałego lub zasiłku wyrównawczego.
 • w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych:
 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające na umieszczenie opiekunowi osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

W świetle art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 1-3 ustawy o pomocy społecznej pobyt w domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Zobowiązani do wnoszenia opłaty w domu pomocy społecznej są w kolejności: mieszkaniec do 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym małżonek, zstępni przed wstępnymi i gmina nie maja obowiązku wnoszenia opłat, jeśli mieszkaniec Domu ponosi pełną odpłatność.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.