Działy

Dział Pomocy Środowiskowej

Pomoc osobom i rodzinom

Dział Wsparcia Rodziny

Asystent rodziny

DZIAŁ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Zatrzymaj przemoc – procedura Niebieskiej Karty

DZIAŁ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZY

Zostań rodziną zastępczą

Dział świadczeń w pieczy zastępczej

Odpłatność za DPS, świadczenia dla rodzin zastępczych.

Działu Świadczeń i Analiz

Wydawanie decyzji administracyjnych

MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Orzeczenie o niepełnosprawności

Dział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej

Pomoc dla osób z niepełnosprawnościami

Dział Finansowy

Prowadzenie rachunkowości Ośrodka

Dział Organizacyjny

Kadry, zamówienia publiczne

Dział Administracyjny

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom

Pomoc osobom uzależnionym