Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kontakt


Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Krzysztof Niemiec


Obsługa kancelaryjno – administracyjna MKRPA
Anna Mroczkowska
pokój 116

tel. 68 411 51 78

Harmonogram pracy

Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego- dyżury w pokoju nr 115

Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Krzysztof Niemiec – dyżur w każdy czwartek od godz. 14.00 do 16.00

Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Andrzej Bocheński

Zespoły ds. Lecznictwa – dyżury w pokoju nr 115

Zespół II:
Anna Mroczkowska, Tomasz Dominiak
poniedziałek, godz. 15.30-17.30

Zespół III:
Grażyna Lubieniecka, Wojciewch Kołpaczek
wtorek, godz. 15.30-17.30

Zespół VI:
Henryk Janik, Andrzej Brachmański
środa, godz. 10.00-12.00

Zespół VII:
Beata Romanowska – Kaczmarek, Hanna Tchorowska
środa, godz. 15:30 – 17:30

Zespół V:
Diana Świstak, Wiesław Kuchta
czwartek, godz. 15.30-17.30

Zespoły ds. kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Zespół I:
Edward Nalepa, Leszek Kaźmierczak-Piwko, Rafał Jaszczyński

Zespół IV:
Katarzyna Szulc-Błażków, Izabela Kraśko, Dariusz Rączka

ZARZĄDZENIE NR 41.2015 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze.

ZARZĄDZENIE NR 412.2015 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze.

ZARZĄDZENIE NR 1334.2018 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 13 listopada 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze.

ZARZĄDZENIE NR 827.2020 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 14 września 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze.

Przewodniczący – Krzysztof Niemiec
Zastępca Przewodniczącego – Andrzej Bocheński

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • Leszek Kaźmierczak – Piwko,
 • Tomasz Dominiak,
 • Hanna Tchorowska,
 • Anna Mroczkowska,
 • Edward Nalepa,
 • Henryk Janik,
 • Katarzyna Szulc – Błażków,
 • Wojciech Kołpaczek,
 • Beata Romanowska – Kaczmarek,
 • Grażyna Lubieniecka,
 • Diana Świstak,
 • Wiesław Kuchta,
 • Andrzej Brachmański,
 • Izabela Kraśko,
 • Dariusz Rączka,
 • Rafał Jaszczyński.

Opis procedury


Procedurę taką wdraża się na podstawie art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: „Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego

Zgłoszenie

Aby zgłosić kogoś na leczenie odwykowe należy wypełnić wniosek (podanie do MKRPA według określonego wzoru, odpowiedni formularz można pobrać z tej strony) i złożyć go w Miejskiej/Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych właściwej według zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie. Wniosek może złożyć dowolna osoba, której nie jest obojętny los pijącego lub instytucja np. ośrodek pomocy społecznej, policja, prokuratura, szkoła, zakład pracy itd. Gdy wniosek składa:
Członek rodziny – musi pokonać wiele oporów wewnętrznych. Wstyd, lęk przed nieznanym oraz częste przekonanie, że „na swojego się nie donosi” utrudnia podjecie decyzji. Osoby takie wymagają wsparcia i wiedzy o procedurze zobowiązania do leczenia odwykowego: dzięki temu mogą zyskać świadomość, że nie oskarżają tylko niosą pomoc bliskim. Muszą wiedzieć, że postanowienie o zobowiązaniu do leczenia odwykowego nałożone przez sąd zapada w trybie nieprocesowym i nie ma charakteru wyroku sądowego.
Policja – zdarza się, że członkowie rodziny chcąc uniknąć konfliktów ze swoim alkoholikiem zgłaszają problem do dzielnicowego i wtedy wnioskodawcą staje się policja. W takim wniosku znajduje się pisemne uzasadnienie i podane są dane świadków.
Prokuratura – w ostatnim czasie liczba takich wniosków wzrosła w związku z prowadzeniem postępowań w sprawach o przestępstwa. Prokurator podaje w nim, o co wnosi i uzasadnia swój wniosek.

Inni wnioskodawcy – często pomoc społeczna zgłasza wniosek w sytuacji, gdy z wywiadu środowiskowego wynika, że występuje nadużywanie alkoholu. Sporadycznie wnioskodawcą bywa szkoła.

Gromadzenie informacji i wywiad

Miejska Komisja zbiera informacje na temat zgłoszonej osoby: z policji, pomocy społecznej etc. Na spotkanie z Komisją zaprasza się osobę zgłoszoną, wnioskodawców lub w uzasadnionych przypadkach świadków.
Wariant 1 – osoby zaproszone zgłaszają się. Komisja informuje o tym, że wpłynął wniosek, i o celu spotkania. Członkowie Komisji zadają pytania w oparciu o zebrany wywiad po to, aby stworzyć konkretny obraz sytuacji. Po zebraniu informacji zgłoszona osoba kierowana jest na badanie przez biegłych sądowych (otrzymuje skierowanie, ustala się dzień i godzinę badania) lub zostanie ono przesłane pocztą. W przypadku odmowy przyjęcia skierowania Komisja kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Sąd. Jeśli z wywiadu wynika, że zgłoszony na leczenie już wielokrotnie leczył się i deklaruje chęć uczestniczenia w terapii lub już ją podjął, uzgadnia z Komisją ustala, w której placówce to leczenie będzie odbywał i podpisywane jest zobowiązanie do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego przez osobę zgłoszoną do Komisji. Taki układ przyjmuje formę kontraktu, w którym jedna strona zobowiązuje się poprzez udział w terapii trwale powstrzymać się od picia, a druga, czyli Komisja, zawiesza sprawę na czas leczenia. Złamanie warunków umowy przez leczącego się, tj. przerwanie leczenia lub łamanie abstynencji, powoduje skierowanie sprawy do Sądu.
Wariant 2 – nikt się nie zgłasza. Wówczas zaproszenia wysyła się ponownie. Jeśli osoba zgłoszona na leczenie nie stawi się dwukrotnie, za trzecim razem wysyła się skierowanie na badanie przez biegłych.
Wariant 3 – zgłasza się tylko wnioskodawca. Zbierany jest wywiad i wysyła się ponownie zaproszenie do osoby zgłoszonej.
Wariant 4 – osoba zgłoszona nie stawia się na żadne z zaproszeń, ani do Komisji, ani na badanie przez biegłych. Wówczas sprawę kieruje się do Sądu z wnioskiem o zobowiązanie do leczenia odwykowego.”

Badania psychiatryczno-psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Przeprowadza je dwuosobowy zespół biegłych, złożony z lekarza psychiatry i psychologa. Jeżeli osoba skierowana na badania nie zgłasza się, odmawia poddania się badaniu, biegły przedstawia te okoliczności w sporządzonej notatce. Opinie przekazywane są do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Komisja zaprasza zainteresowane strony na odczytanie opinii biegłych. Kiedy biegli orzekający nie stwierdzili uzależnienia, Komisja sprawę umarza. Jeśli natomiast biegli rozpoznali uzależnienie alkoholowe (Zespół Zależności Alkoholowej), Komisja odczytuje zapisaną w opinii diagnozę i przedstawia propozycję leczenia zgodnie z zaleceniami biegłych (tj. leczenie ambulatoryjne lub stacjonarne).”

Monitorowanie udziału w terapii

Przebieg leczenia dobrowolnego jest monitorowany przez Komisję. Pacjent zobowiązując się do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego podpisuje stosowne zobowiązanie, jednoczenie wyrażając zgodę na informowanie przez placówkę lecznictwa odwykowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o jego udziale w terapii. Placówki odwykowe przesyłają informacje o przerwanym leczeniu i o osobach, które na nie w ogóle się nie zgłosiły. W takich sytuacjach Komisja przesyła sprawę do sądu. Jeżeli leczenie realizowane jest skutecznie, tj. pacjent kończy terapię i utrzymuje abstynencję, Komisja po dwóch latach umarza sprawę.

Skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Każda sytuacja, gdy leczenie nie przebiega prawidłowo lub dana osoba nie zgłasza się na spotkania z Komisją, powoduje skierowanie sprawy do sądu.
Sąd rozpatruje wniosek i wydaje orzeczenie o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego, obowiązujące przez okres dwóch lat. Postanowienie sądu w formie pisemnej otrzymuje osoba uzależniona i placówka odwykowa, w której ma się ona leczyć. Często Sąd za pierwszym razem kieruje na leczenie w warunkach ambulatoryjnych – do przychodni. Jeżeli leczenie nie odbywa się w sposób właściwy, placówka odwykowa przesyła do Sądu wniosek o zmianę trybu leczenia na stacjonarny.”

Załączniki
Wniosek

ZARZĄDZENIE NR 1377.2018 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. – informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zielonej Góry z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 22, 65-424 Zielona Góra, w imieniu którego obowiązki Administratora danych pełni Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Długiej 13, 65-401 Zielona Góra.
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail.
 3. Dane przetwarzane będą w celu:
  • realizacji obowiązków ustawowych związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137), w związku z art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b i h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO),
  • realizacji obowiązków ustawowych związanych z kontrolą przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646), w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO,
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Pani/a dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na
  • podstawie przepisów prawa (sąd, prokuratura, kurator, policja, izby wytrzeźwień),
  • operatorowi pocztowemu, w przypadku konieczności prowadzenia korespondencji,
  • na podstawie umowy powierzenia.
 5. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych tzn. przez okres 10 lat.
 6. Posiada Pan/i prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach opisanych w art. 18 RODO)
 7. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa wskazanych w pkt. 3.
 9. W przypadku złożenia wniosku o wszczęcie procedury zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu przez prokuraturę, policję, Izbę Wytrzeźwień, kuratora sądowego, członka rodziny Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może pozyskiwać dane od ww. podmiotów oraz Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Zielona Góra.