Komu Pomagamy

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

Kto może otrzymać zasiłek

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej.

Podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków – trudna sytuacja życiowa związana w szczególności z: sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą, problemami rodzin wielodzietnych, trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną.

Drugi warunek – trudna sytuacja finansowa: miesięczny dochód osoby ubiegającej się o pomoc społeczną nie może być większy od kwoty określonej w ustawie, czyli od tzw.: kryterium dochodowego.

UWAGA: oba warunki muszą być spełnione jednocześnie. Wyjątek stanowi specjalny zasiłek celowy przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.

KRYTERIUM DOCHODOWE – JAK OBLICZA SIĘ DOCHÓD?

Wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł*
Wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 600 zł*

* kryterium dochodowe obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1296).

Należy zsumować przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie sumujemy przychody (np. zarobki, renty i emerytury, zasiłek dla bezrobotnych) wszystkich członków rodziny. Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenia.

Do dochodu nie wlicza się:

 • kwoty alimentów, które płaci członek rodziny innym osobom (spoza rodziny),
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego (w tym tzw.: becikowego) oraz świadczeń w naturze,
 • świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

UWAGA: należy pamiętać, że kryterium dochodowe zmienia się – podlega okresowej weryfikacji (co 3 lata).

Tryb udzielania świadczeń

Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczyna się na wniosek:

 • osoby zainteresowanej,
 • innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego

Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu.

W terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny.

W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

Pracownik socjalny przeprowadzający rodzinny wywiad środowiskowy może domagać się od osoby lub rodziny złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub odmowa złożenia powyższego oświadczenia stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia.

W celu potwierdzenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej pracownik socjalny może zażądać przedstawienia nast. dokumentów:

 1. dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 2. skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);
 3. dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 5. orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
 6. orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 7. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 8. zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 9. zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
 10. dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 11. zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 12. zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 13. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 14. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;
 15. zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 16. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 17. dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
 18. zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 19. decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
 20. oświadczenia o stanie majątkowym;
 21. innych oświadczeń lub dokumentów z zależności od okoliczności sprawy.

Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego wydawana jest decyzja administracyjna określająca rodzaj, wysokość świadczenia oraz okres na jaki przyznano pomoc.

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Zasiłek stały

Informacje na temat formy pomocy

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku stałego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
 4. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
 5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku stałego po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przewidywany termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna

 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 18 ust. 1 pkt. 1, 37 ust 1 pkt. 1, 2 i ust. 4, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz.901).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1296).

Informacja na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Zasiłek okresowy

Informacje na temat formy pomocy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 776 zł miesięcznie;
 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego ustalona jak wyżej może być niższa niż 50% różnicy między:
kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku okresowego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku okresowego po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przewidywany termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna

 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 17 ust. 1 pkt. 4, art. 38 ust. 1, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1296).

Informacja na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

Informacje na temat formy pomocy

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.

Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

 • specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;
 • zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku celowego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku okresowego po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przewidywany termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna

 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 17 ust. 1 pkt. 4, art. 38 ust. 1, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1296).

Informacja na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd

Informacje na temat formy pomocy

Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z wykładnią przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o pomocy społecznej nie jest stroną w sprawie rozstrzygania zasadności przyznania wynagrodzenia oraz jego wysokości, a jedynie realizatorem orzeczenia sądu.

Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej lub kuratorowi za sprawowaną kurateli przyznawane jest przez sąd, który orzeka o przyznaniu wynagrodzenia, ustala jego wysokość oraz wskazuje podmiot zobowiązany do jego pokrycia. W sytuacji gdy sąd wskaże, że wynagrodzenie winno być pokrywane ze środków publicznych rola organu administracji publicznej sprowadza się do wykonania czynności materialno-technicznych, tj.: zadań związanych z wypłatą świadczenia (art. 53a ust. 1 i art. 162 § 3 KRO).

Wysokość przyznanego wynagrodzenia obliczona w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Każdy opiekun i kurator zobowiązany jest poinformować tut. Ośrodek o każdej zmianie która będzie miała wpływ na wypłatę świadczenia, a zwłaszcza daty zaprzestania pełnienia funkcji opiekuna prawnego/kuratora, ponieważ
z chwilą ustania sprawowanej funkcji świadczenie pieniężne z tego tytułu nie będzie przysługiwało.
Pobranie wynagrodzenia za okres nienależny skutkuje wszczęciem postępowania celem ściągnięcia nadpłaconego świadczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Forma załatwienia

Udzielenie świadczenia w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki prawnej lub kurateli nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Jednakże jego realizacja, jako świadczenia z pomocy społecznej (art. 36 ust. 1 pkt h), odbywa się według określonych zasad:

 1. zebranie dokumentów w sprawie od wnioskodawcy: wniosek o wypłatę świadczenia, kopia lub odpis postanowienia sądu, kopia lub odpis zaświadczenia o ustanowieniu opiekunem prawnym/kuratorem;
 2. Ośrodek nie posiada w swoim budżecie środków na realizację zadania i zobowiązany jest w wyznaczonym terminie występować o dotacje do ministerstwa; po przekazaniu wysokości wydatków na dany kwartał nie ma już możliwości nanoszenia korekt i poprawek, a wysokość wykazanego zapotrzebowania na środki nie może być wyższa aniżeli wynikająca z postanowień sądu będących w posiadaniu Ośrodka; każde kolejne postanowienie otrzymane po terminie złożenia sprawozdania ujęte zostaje w kolejnym kwartale, wypłata nie jest zatem realizowana bezpośrednio po złożeniu kompletu dokumentów, ponieważ uzależniona jest ściśle od terminu przekazywanych dotacji;
 3. rozpoczęcie realizacji świadczenia zgodnie z treścią rozstrzygnięcia zawartego w postanowieniu sądu, tj.:
  • postanowienie sądu nie zawiera informacji o terminie od kiedy przyznaje się wynagrodzenie – datą początkową będzie wówczas data uprawomocnienia orzeczenia;
  • postanowienie sądu rozstrzyga o terminie przyznania wynagrodzenia – datą początkową od której przysługuje wynagrodzenie będzie data wskazana w orzeczeniu sądu;
  • postanowienie sądu rozstrzyga o przyznaniu wynagrodzenia okresowego od daty początkowej do daty końcowej (od kiedy do kiedy) – datę początkową oraz końcową określa treść orzeczenia;
  • postanowienie sądu rozstrzyga o przyznaniu wynagrodzenia jednorazowego.

Przewidywany termin załatwienia

Informacje dot. wypłaty sporządzane są w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Nie dotyczy to terminu wypłaty świadczenia ponieważ ta zależna jest od terminu otrzymania dotacji finansowej.

Podstawa prawna

 1. art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2, art. 36 ust. 1 pkt h, art. 53a, art. 102 ust. 1, art. 104 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901);
 2. art. 162, 170, 178 i 179 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2023 poz. 1606)

Informacja na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Załączniki

wniosek o wypłatę wynagrodzenia – opiekun prawny

wniosek o wypłatę wynagrodzenia – kurator

Samorządowy dodatek dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci niepełnosprawnych

Wypłaca się na każde niepełnosprawne dziecko osobom, sprawującym osobistą opiekę nad co najmniej dwojgiem dzieci niepełnosprawnych, które są uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego lub mają orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, a dochód rodziny nie przekracza 200% dochodu określonego w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dodatek nie przysługuje na dziecko, jeśli ukończyło 18 lat, przebywa w całodziennym ośrodku rehabilitacyjnym lub innej placówce zapewniającej opiekę co najmniej 5 dni w tygodniu (Uchwała nr X.192.2019 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie samorządowego dodatku dla osób wychowujących co najmniej dwoje niepełnosprawnych dzieci).

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie samorządowego dodatku dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci niepełnosprawnych.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Kserokopia orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności (oryginał do wglądu).
 4. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
 5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania samorządowego dodatku dla rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci niepełnosprawnych po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przewidywany termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna

 1. Uchwała nr X.192.2019 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie samorządowego dodatku dla osób wychowujących co najmniej dwoje niepełnosprawnych dzieci
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1296).

Informacja na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Praca socjalna

Informacje na temat formy pomocy

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Pomoc w ramach pracy socjalnej obejmuje w szczególności:

 • Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
 • Poradnictwo dotyczące udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
 • Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.
Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

Nie wymagane

Forma załatwienia

Praca socjalna nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wystawienia decyzji administracyjnej.

Przewidywany termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, w terminie ustalonym ze stroną.

Podstawa prawna

Art. 17 ust.1 pkt.10, art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901).

Informacja na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Informacje na temat formy pomocy

Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 600 zł.

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:

 • ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat
 • posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Przy ustaleniu okresu ubezpieczenia, okres nieskładkowy ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Ustny lub pisemny wniosek o opłatę składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.
 3. Oryginał zaświadczenia lekarskiego o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującym matką, ojcem lub rodzeństwem wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.
 4. Świadectwo pracy bądź zaświadczenie z zakładu pracy o pozostawaniu na bezpłatnym urlopie lub kserokopia decyzji z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzająca status bezrobotnego – oryginał do wglądu.
 5. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
 6. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 5. Świadectwa pracy i zaświadczenia o pobieraniu zasiłków z Powiatowego Urzędu Pracy.

Forma załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przewidywany termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna

 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 2, art. 17 ust. 1 pkt. 9, art. 42 ust. 1, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1296).

Informacja na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Sprawienie pogrzebu

Informacje na temat formy pomocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze sprawia pogrzeby osobom zmarłym na terenie Miasta Zielona Góra, które nie zostaną pochowane przez: małżonka, krewnych zstępnych, krewnych wstępnych, krewnych bocznych do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowatych w linii prostej do 1 stopnia, organy lub instytucje.

W przypadku braku możliwości ustalenia wyznania zmarłego, pogrzeb ma charakter świecki. Pogrzeb osób zmarłych sprawiany jest jako pogrzeb z kremacją zwłok. Prochy powstałe po kremacji zwłok chowane są w zbiorowej mogile, a w przypadku zmarłych posiadających uprawnienia do istniejącego grobu na terenie Miasta Zielona Góra, zwłoki chowane są do istniejącego grobu, katakumb lub kolumbarium.

Wydatki niezbędne na pokrycie kosztów organizacji pogrzebu pokrywane są z budżetu Miasta Zielona Góra. W przypadku pokrycia pogrzebu kosztów pogrzebu przez Miasto Zielona Góra poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeżeli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Odpis skrócony aktu zgonu.
 2. Pisemne oświadczenie małżonka, zstępnych lub wstępnych osoby zmarłej, krewnych bocznych, powinowatych o zrzeczeniu się prawa do sprawienia pogrzebu.
 3. Dokument potwierdzający prawo zmarłego do istniejącego grobu na terenie Miasta Zielona Góra, w przypadku gdy istnieje możliwość pochowania zmarłego do grobu, którego dysponentem nie jest Miasto Zielona góra (do wglądu).
 4. Dokument potwierdzający prawo zmarłego lub uprawnionego członka rodziny dla celów uzyskania zasiłku pogrzebowego (do wglądu).
 5. Zarządzenie właściwego Prokuratora o zgodzie na pochówek na koszt Miasta Zielona Góra, w przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo lub samobójstwo.
 6. Informacja o wyznaniu zmarłego.

Przewidywany termin załatwienia
Złożenie zamówienia na usługę sprawienia pogrzebu następuje niezwłocznie po zgromadzeniu wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna

 1. Art. 17 ust. 1 pkt. 15, Art. 44, Art. 102 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901).
 2. Uchwała NR LXXII.1069.2023 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu.

Informacja na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.

Udzielenie schronienia osobie tego pozbawionej

Informacje na temat formy pomocy

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych. W sprawie otrzymania schronienia należy zgłosić się do Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze przy ul. Bema 38.

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Ustny lub pisemny wniosek o udzielenie schronienia.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.
 3. Zaświadczenie o wysokości dochodu wnioskodawcy – a gdy wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo z rodziną – o wysokości dochodów w rodzinie, za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Rodzinny wywiad środowiskowy,
 2. Oświadczenie wnioskodawcy (strony), że zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu obowiązującego w miejscu udzielenia schronienia.

Forma załatwienia

 1. Skierowanie do tymczasowego miejsca noclegowego w Noclegowni dla Bezdomnych osób im. Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze przy ul. Bema 38.
 2. Decyzja o przyznaniu albo o odmowie przyznania schronienia wydana przez dyrektora Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze przy ul. Bema 38.

Przewidywany termin załatwienia

Niezwłocznie.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna

 1. Art. 17 ust. 1 pkt. 3, Art. 48 ust. 1, 2, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901).
 2. Uchwała nr LXXI/846/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. z 2010 r. nr 84, poz. 1146).

Informacja na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Pomoc w formie gorącego posiłku

Informacje na temat formy pomocy

Prawo do posiłku na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 1552 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 1200 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny (np. dla trzyosobowej rodziny 3 x 1200 zł = 3600,00 zł).

Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:

 1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 2. uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie pomocy w formie gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego).
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
 4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przewidywany termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom

Podstawa prawna

 1. Art. 8 ust. 1 pkt. 2, art. 17 ust. 1 pkt. 3, art. 48 ust. 1 i 4, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1296).
 3. Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. 2018 poz. 1007)
 4. LXVIII.1009.2023 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania.
 5. Uchwała NR LXVIII.1011.2023 Rady Miasta w Zielonej Górze z dnia 28 lutego 2023 w sprawie ustalenia zasad zwrotu, przez świadczeniobiorców, wydatków na posiłki.

Informacja na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Przyznanie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Informacje na temat formy pomocy

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju scho­rzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia a także wysokość odpłatności za usługi. Wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 776 zł, a osoby w rodzinie 600 zł.

W pozostałych przypadkach wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie Uchwały NR LXVI.984.2022 Rady Miasta w Zielonej Górze z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania

Koszt 1 godziny świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 36,50 zł.

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie o przyznanie usług opiekuńczych.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
 4. Oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych (dokument pomocniczy),
 5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi.
 6. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług opiekuńczych po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przewidywany termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom

Podstawa prawna

 1. Art. 17 ust.1 pkt. 11, art. 50 ust. 1-3 oraz ust. 5 i 6, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1296).
 3. Uchwała NR LXVI.984.2022 Rady Miasta w Zielonej Górze z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania

Informacja na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Przyznanie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia

Informacje na temat formy pomocy

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.

Ośrodkiem wsparcia może być ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychiczny­mi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko i dom dla bezdomnych oraz klub samopomocy.

Ośrodki Wsparcia znajdujące się na terenie miasta Zielona Góra:

 1. Dzienny Dom „Senior-Wigor”, Zielona Góra, os. Pomorskie 28
 2. Dzienny Dom „Senior+”, Zielona Góra, ul. Reja 8
 3. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1, Zielona Góra, ul. Jacka Kaczmarskiego 2
 4. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2, Zielona Góra, ul. Jacka Kaczmarskiego 2
 5. Środowiskowy Dom Samopomocy nr 3 „Arkadia”, Zielona Góra, ul. Głowackiego 8b

Uczestnikiem zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy nr 1 może zostać osoba po przebytych kryzysach i urazach psychicznych., natomiast Uczestnikiem zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy nr 2 może zostać osoba:

 • niepełnosprawna intelektualnie w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoba z lekką niepełnosprawnością intelektualną, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
 • osoba doświadczająca innych trudności psychicznych.

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Ustny lub pisemny wniosek o przyznanie o przyznanie usług świadczonych w ośrodku wsparcia.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (dokument pomocniczy)
 5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację dochodową.
 6. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych – postanowienie o ubezwłasnowolnieniu.
 7. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi.
 6. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług w ośrodku wsparcia po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. W przypadku braku miejsc – informacja o umieszczeniu na liście osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na skierowanie do ośrodka wsparcia.

Przewidywany termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom

Podstawa prawna

 1. Art. 8, art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 51a, art. 51b, art. 97 ust. 1 i 5, art. 106 ust. 1 i 4, art. 109, art. 110 ust. 1 oraz ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz.901).

Informacja na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Informacje na temat formy pomocy

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej. W momencie uzyskania wolnego miejsca w domu pomocy społecznej, wydawana jest decyzja o umieszczeniu w konkretnym Domu.

Wywiad środowiskowy alimentacyjny przeprowadzany jest u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz klienta. Wywiad alimentacyjny ma na celu ustalenie możliwości zapewnienia przez rodzinę opieki osobie ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku możliwości zapewnienia tej opieki- ustalenie wysokości opłat za dom pomocy społecznej.

Zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności

 • mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu a w przypadku małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi- zgodnie z umową podpisaną z Dyrektorem MOPS;
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy oraz rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 5. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób zobowiązanych do alimentacji.
 6. Zaświadczenie o kombatantach oraz osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 7. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych – postanowienie o ubezwłasnowolnieniu.
 8. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 2. Pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody osoby postanowienie sądu o umieszczeniu „bez zgody”.
 3. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 4. Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 5. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 6. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.
 7. Wywiad przeprowadzony u osób zobowiązanych do opłaty, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych, w załączeniu potwierdzenie wysokości dochodów.
 8. Opinia dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.
 9. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania usług w ośrodku wsparcia po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. W przypadku braku miejsc – informacja o umieszczeniu na liście osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na skierowanie do domu pomocy społecznej.

Przewidywany termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom

Podstawa prawna

 1. Art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 19 pkt 10, art. 54 ust. 1 i 2, art. 55, art. 59 ust. 1-3, art. 61, art. 106 ust. 1 i 4, art. 110 ust. 1, ust. 7 oraz ust. 8, art. 112 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901).
 2. Art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2022 poz. 2123),
 3. § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 734),
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1296).

Informacja na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Załączniki

Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarza psychiatry

Zaświadczenie psychologa

Wniosek o przyjęcie do DPS

Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

Informacje na temat formy pomocy

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.

Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w przypadku stanu nagłego – na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest:

 • dzień złożenia wniosku,
 • w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym – dzień udzielenia świadczenia

-chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

 1. Ustny lub pisemny wniosek o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.
 2. Dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu).
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/rodziny wnioskodawcy.
 4. Dokumenty potwierdzające brak uprawnień do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
 5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

 1. Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
 2. Oświadczenia o stanie majątkowym.
 3. Oświadczenie o sytuacji dochodowej, złożone przez stronę pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
 4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Przewidywany termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom

Podstawa prawna

 1. Art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2024 poz. 146)
 2. Art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1296).

Informacja na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Informator dla osób ubiegających się o specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Co to jest?

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dalej „SUO”) to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności osób u których zdiagnozowano zaburzenia psychiczne, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Według ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (art. 3), osoba z zaburzeniami psychicznymi, to:

 • osoba chora psychicznie (wykazująca zaburzenia psychiczne);
 • upośledzona umysłowo;
 • wykazująca inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Jak się ubiegać o SUO?

Podstawą do ubiegania się o SUO jest wniosek o przyznanie tej formy pomocy oraz zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza psychiatrę (załącznik nr 1 do informatora). W zaświadczeniu lekarz wpisuje diagnozę, co pozwala na stwierdzenie czy w przypadku osoby faktycznie występuje zaburzenie psychiczne. Ponadto lekarz psychiatra w zaświadczeniu określa rodzaj usług, jakiego wymaga osoba oraz ich wymiar. Co istotne, lekarz wskazuje również czy istnieją przeciwskazania do korzystania z SUO w gabinecie zapewnionym przez wykonawcę usług oraz czy istnieją przeciwskazania do korzystania ze świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach NFZ.
Po złożeniu wniosku o przyznanie SUO oraz zaświadczenia lekarskiego pracownik socjalny ustala termin wywiadu środowiskowego oraz informuje, jakie jeszcze dokumenty należy dostarczyć (m.in. orzeczenie o niepełnosprawności, dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku oraz wydatki). Wywiad ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej, w tym ustalenie możliwości zaspokojenia wnioskowanych usług z innych systemów (oświaty, zdrowia), jak również ustalenie odpłatności za usługi. Świadczenia bowiem, które są ustawowo zabezpieczane w ramach innych systemów (systemu ochrony zdrowia psychicznego, systemu oświaty oraz systemu o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) nie mogą być zastępowane świadczeniami z pomocy społecznej, w tym SUO. W tym celu pracownik będzie ustalał, czy w przypadku dziecka:

 • zostały wydane orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (np. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka) i jak są realizowane przez placówki oświatowe;
 • czy dziecko uczęszcza na terapię do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • jakie możliwości zabezpieczenia wnioskowanych potrzeb ma przedszkole/szkoła (m.in. jakie są realizowane zajęcia rewalidacyjne, terapie, zajęcia dodatkowe oraz ich wymiar godzinowy w ramach Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej);
 • jakie możliwości zabezpieczenia wnioskowanych potrzeb mają placówki NFZ.

Oznacza to, że w przypadku dziecka w wieku przedszkolnym rodzic ma obowiązek w pierwszej kolejności zapisać dziecko do przedszkola i ubiegać się o pomoc w systemie oświaty. Analogicznie, o wsparcie w pierwszej kolejności rodzic powinien zwrócić się do szkoły na postawie wydanego orzeczenia. Każdorazowo rodzic dziecka ubiegający się o rehabilitację musi wykorzystać wszystkie możliwości pomocy w systemie zdrowia.
Wymiar godzin poszczególnych zajęć z pomocy społecznej jest równoważny – jednak nie wyższy niż wskazany przez lekarza specjalistę – do liczby godzin usług poszczególnych zajęć zapewnianych z innych systemów. SUO bowiem stanowią wyłącznie uzupełnienie potrzeb, których nie można zapewnić w pierwszej kolejności w np. szkole/przedszkolu/Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej czy NFZ.
Po przeprowadzeniu wywiadu i zebraniu dokumentacji potwierdzającej zabezpieczenie potrzeb z innych systemów, Ośrodek wystąpi do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim o przyznanie środków na realizację usług.
O przyznaniu/nieprzyznaniu usług zostaną Państwo poinformowani w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja przyznająca usługi będzie zawierała informacje dot.:

 • okresu, na jaki zostały przyznane usługi;
 • rodzaju przyznanych usług i ich wymiarze godzinowym;
 • realizatorze usług i miejscu świadczenia usług;
 • odpłatności.

W celu ponownego przyznania usług należy każdorazowo złożyć wniosek o przyznanie tej formy pomocy, nowe zaświadczenie lekarskie[2] oraz dokumentację potwierdzającą dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku[3] i wydatki.

Jakie są rodzaje SUO?

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych rodzaje SUO to:

 1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
  • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
   • samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
   • dbałość o higienę i wygląd,
   • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
   • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
   • korzystanie z usług różnych instytucji,
  • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
   • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych — poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
   • ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
   • doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
   • kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
   • współpraca z rodziną — kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej,
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
   • w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
   • w wypełnieniu dokumentów urzędowych,
  • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
   • w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakła­dach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
   • w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
   • w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
   • w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
  • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
   • nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
   • pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
   • zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;
 2. pielęgnacja — jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
  • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
  • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
  • pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
  • pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
  • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
  • pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyj­nych;
 3. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.):
  • zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
  • współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług (w tym zakresie mieszczą się zalecenia do pracy z dana osobą przekazywane przez specjalistów/terapeutów ze specjalistycznej placówki);
 4. pomoc mieszkaniowa, w tym:
  • w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
  • w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
  • kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;
 5. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Gdzie mogą być świadczone SUO?

Ustawa o pomocy społecznej stanowi, że specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone w miejscu zamieszkania oraz ośrodkach wsparcia. Ustawa ta jednak nie definiuje pojęcia „miejsca zamieszkania”. Zgodnie z art. 25 Kodeksu postępowania cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Opierając się na przepisach Kodeksu, można więc uznać, że miejscem zamieszkania, w którym mogą być wykonywane specjalistyczne usługi opiekuńcze jest teren gminy. W praktyce oznacza to, że SUO jest realizowane w gabinecie Wykonawcy, z którym Ośrodek zawarł umowę. Możliwe jest również świadczenie SUO w domu osoby, jednakże wyłącznie w przypadku, kiedy psychiatra w zaświadczeniu lekarskim wskaże, że istnieją przeciwskazania do korzystania z usług w gabinecie zapewnionym przez wykonawcę usług oraz poda przeciwskazania.

Jaka jest odpłatność za SUO?

Cena za 1 godzinę SUO wynika z umowy zawartej przez Ośrodek z podmiotem, który realizuje SUO. W zależności od dochodu ustalany jest wskaźnik odpłatności zgodnie z poniższą tabelą:

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na:

 • konieczność korzystania co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych usług;
 • konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej;
 • konieczność korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą;
 • zdarzenie losowe.

Każda prośba o częściowe/całkowite zwolnienie z odpłatności jest traktowana przez Ośrodek indywidualnie, zależnie od sytuacji konkretnej rodziny i decyzja w tej kwestii ma charakter uznaniowy. W przypadku powoływania się o zwolnienie z odpłatności z powodu znacznych wydatków należy je udokumentować (np. blankiety opłat mieszkaniowych, imienne dowody zakupu leków i inne wydatki). Przy rozpatrywaniu wniosku o zwolnienie z odpłatności brane są pod uwagę przychody, którymi rodzina dysponuje, a które nie są wliczane do dochodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Stanowią one bowiem zasób rodziny.

Odpłatność specjalistyczne usługi opiekuńcze od 2023

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinieWskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę
Osoby samotnie gospodarująceOsoby w rodzinie
do 100%do 776 złnieodpłatnienieodpłatnie
powyżej 100% do 132,5%powyżej 776 zł do 1028,20 zł1,5%3,5%
powyżej 132,5% do 165%powyżej 1028,20 zł do 1280,04 zł3%7%
powyżej 165% do 187,5%powyżej 1280,04 zł do 1455 zł5%11%
powyżej 187,5% do 220 %powyżej 1455 zł do 1707,20 zł7%15%
powyżej 220% do 237,5%powyżej 1707,20 zł do 1843 zł11%20%
powyżej 237,5% do 255%powyżej 1843 zł do 1978,80 zł15%25%
powyżej 255% do 265%powyżej 1978,80 do 2056,40 zł22,5%32,5%
powyżej 265% do 275%powyżej 2056,40 zł do 2134 zł30%40%
powyżej 275% do 282,5%powyżej 2134 zł do 2192,20 zł45%55%
powyżej 282,5% do 290%powyżej 2192,20 zł do 2250,40 zł60%70%
powyżej 290% do 310%powyżej 2250,40 zł do 2405,60 zł75%85%
powyżej 310% do 330%powyżej 2405,60 zł do 2560,80 zł90%100%
powyżej 330%powyżej 2560,80 zł100%100%

Gdzie szukać pomocy w Zielonej Górze w ramach systemów oświaty i zdrowia?

Nieodpłatna rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego prowadzona w ramach NFZ powadzona jest w Zielonej Górze w placówkach:

 • Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Promyk, ul. Bartosza Głowackiego 8a,;
 • Wczesna Diagnostyka i Rehabilitacja „Atos”, ul. Podgórna 13;
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego Elfik, ul. Jana z Kolna 4.

W celu wyszukania wszystkich danych adresowych rehabilitacji w ramach NFZ można skorzystać z portalu ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta), dostępnego pod adresem www.zip.nfz.gov.pl.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna znajduje się przy ul. Drzewnej 13. Oferta działań Poradni oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie www.poradniapsych-ped.bipzielonagora.pl. Z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspierania rozwoju można się udać do Miejskiego Przedszkola nr 17 ul. Dr Pieniężnego 22 w Zielonej Górze

Wydział Oświaty Urzędu Miasta, gdzie można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, mieści się przy ul. Zachodniej 63a.

Do kogo w Ośrodku należy się zgłosić w sprawie przyznania SUO?

W celu uzyskania szczegółowych informacji o SUO należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym:

Panią Wiolettą Świątek w pok. 227 w godz. 7.30-10.30 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie pod numerem 68 411 51 31.
Panią Anną Błaszkiewicz w pok. 227 w godz. 7.30-10.30 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie pod numerem 68 411 51 47

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 3. Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

[1] ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 03 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie lubuskim wymiar usług z pomocy społecznej jest równoważny do liczby godzin usług, zapewnianych z innych systemów. Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z 03.01.2023 r. zaświadczenie lekarza specjalisty, określające rodzaj i zalecaną liczbę godzin usług, musi być aktualizowane w każdym kolejnym postępowaniu administracyjnym.
[2] Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 03 stycznia 2023 r zaświadczenie lekarza specjalisty, określające rodzaj i zalecaną liczbę godzin usług, musi być aktualizowane w każdym kolejnym postępowaniu administracyjnym.
[3] Dochody nie odgrywają roli w przypadku ubiegania się o przyznanie usług. Prawo do tego świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego w pomocy społecznej. Dochody odgrywają rolę przy ustalaniu odpłatności za usługi)

Załączniki

Zaświadczenie lekarskie

Pomoc materialna dla uczniów 2023/2024

PODSTAWA PRAWNA
Uchwała Nr III.25.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra oraz Uchwała Nr II.5.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne
 • zasiłek szkolny

1.DLA KOGO?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przysługuje (dotyczy także obywateli Ukrainy):

 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
 • o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w okresie:

 • do 15 września 2023 r., (w przypadku dokumentów przesyłanych Pocztą Polską decyduje data stempla pocztowego),
 • w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2023 r.,
 • w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do 15 lutego 2024 r.;

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Druki wniosków do pobrania:

 • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (załącznik 1)
 • Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (załącznik 2)
 • Pełnomocnictwo dla rodzica/opiekuna prawnego do reprezentowania pełnoletniego ucznia (dołączyć w sytuacji, gdy wniosek składa rodzic/opiekun prawny w imieniu pełnoletniego ucznia) (załącznik 3)

Wnioski można pobrać również w wersji papierowej w MOPS ul. Długa 13, parter budynku przy portierni.
Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia
o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz zaświadczenie ze szkoły
o posiadaniu statusu ucznia.

Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia. Osoby ubiegające się o zasiłek szkolny mają obowiązek udokumentować zaistnienie zdarzenia losowego.

2.ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium przyznane w powyższych formach udziela siępoprzez:

1) refundację kosztów poniesionych na cele edukacyjne ucznia do wysokości przyznanego stypendium;
2) zwrot wydatków w formie zapłaty przelewem za nabyte rzeczy lub usługi, po dokonaniu zakupu,
o ile zakup ten zaakceptowany został przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze lub osoby przez niego upoważnione. W tym przypadku termin zakupu ustalany jest przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, a przydokonaniu zakupu wskazana jest obecność przedstawiciela Ośrodka. Pełnoletni uczeń, rodzic, opiekun prawny ucznia uprawnionego do stypendium, odpowiedzialny jest za niezwłoczne, nie później niż w terminie do 2 dni od daty dokonania zakupów, dostarczenie do Ośrodka faktury/rachunku. Za dokonane zakupy Ośrodek dokonuje płatności na rachunek bankowy wskazany przez sprzedawcę w terminie określonym na dokumencie sprzedaży.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w wyżej wymienionych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

3.WYSOKOŚĆ POMOCY

Wysokość miesięczna stypendium szkolnego dla ucznia uprawnionego do jego otrzymania uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia i wynosi:

 1. przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wyższym niż 450 zł stypendium ustala się w kwocie 124 zł miesięcznie,
 2. przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie niższym niż 450 zł stypendium ustala się w kwocie 186 zł miesięcznie,
 3. dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pomocy społecznej stypendium ustala się w kwocie 248 zł miesięcznie.

4.ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł.

STYPENDIA SZKOLNE – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:

 1. Stypendium realizowane jest poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w roku szkolnym, w którym zostało przyznane stypendium, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT, rachunków lub innych imiennych dowodów potwierdzających poniesienie kosztów wystawionych na ucznia lub rodzica. Świadczenie pieniężne będzie wypłacane jedynie w szczególnych, indywidualnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Wypełnione wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze – w sekretariacie lub pokoju 104.

Informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
Anita Banaś, tel. 68 411 50 22;

 1. Sytuację materialną dokumentujemy w postaci zaświadczeń (w przypadku braku dochodu – oświadczenie).
 2. Termin składania wniosków:
  od 1 do 15 września 2023 r – uczniowie z wyłączeniem słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych. Wspomniani słuchacze do dnia 15 października 2023 r. W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego 2024 r.;

Zasady rozliczania i katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego – (ZAŁACZNIK 4)