Dział Organizacyjny

Kontakt


Kierownik działu
Katarzyna Bronisz – Bogacz
pokój 308

tel. 68 411 50 10


Sekretariat
pokój 304


Kadry
pokój 309
(codziennie w godz. 7.30 do 12.00)

Monika Hrakało-Horawska

Izabela Winek


Informatyk
Mirosław Błaszczak
pokój 324


Koordynator ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Dawid Kemp
pokój 125

Do zadań Działu Organizacyjnego należy:

 • administrowanie siecią komputerową Ośrodka,
 • prowadzenie sekretariatu Ośrodka,
 • prowadzenie całości spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
 • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych oraz robót publicznych,
 • prowadzenie spraw kadrowych Ośrodka,
 • nadzór i koordynacja praktyk odbywanych w Ośrodku,
 • współpraca z pozostałymi działami Ośrodka w zakresie wolontariatu,
 • określanie zasad funkcjonowania i organizacji Ośrodka,
 • analiza, opracowywanie i doskonalenie wewnętrznych przepisów organizacyjnych Ośrodka, w tym przepływu informacji, obiegu korespondencji i dokumentów,
 • nadzór nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów prawa w Ośrodku,
  koordynowanie prac nad projektami regulaminów wewnętrznych oraz instrukcji w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Dyrektora,
 • nadzorowanie wykonywania zarządzeń wewnętrznych Dyrektora,
 • ewidencjonowanie pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Prezydenta Miasta i Dyrektora,
 • analiza protokołów i wystąpień pokontrolnych dot. działalności Ośrodka oraz przedstawianie Dyrektorowi propozycji funkcjonowania Ośrodka zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumentacji pokontrolnej,
 • organizacja i koordynowanie kontroli wewnętrznej,
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie skarg,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz zadań zleconych przez Dyrektora.