Dział Opiekuńczo – Wychowawczy

Kontakt


pokój 344

Kierownik działu
Joanna Swaryczewska

tel. 68 411 51 35

Z-ca kierownika działu
Monika Markowska – Hejduk

tel. 68 411 50 48


Koordynatorzy

pokój 323

Dagmara Duraj (pomoc biurowa)

Joanna Muszyńska

Emilia Perwińska

Emilia Piotrowicz


pokój 329

Zbigniew Jokiel

Elżbieta Niedzielska

Magdalena Czarnecka

Paulina Klimek


pokój 330

Patrycja Ciunajcis

Monika Bartkowiak

Katarzyna Gabała


Pracownicy socjalni
(przyjmowanie wniosków na świadczenia dla rodzin zastępczych, usamodzielnieni wychowankowie)

pokój 326

Justyna Orzechowska – Maciaszek

Elwira Grzelecka

Weronika Tomczak

Magdalena Szwed

Wioletta Wrona – Lubieniecka


Psycholog

pokój 106

Alicja Rygiel

Komunikat

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Organizator Pieczy Zastępczej

Poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
68 411 51 35 lub tel. 68 41150 48 lub w siedzibie Ośrodka: pok. 334

Rodzinna piecza zastępcza

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1426 z późń. zm.) wyróżnia następujące formy rodzinnej pieczy zastępczej:

 1. rodzina zastępcza spokrewniona – tworzą ją małżonkowie lub osoba, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka (dziadkowie i rodzeństwo dziecka);
 2. rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna – tworzą ją małżonkowie lub osoba – nie będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka;
 3. rodzinny dom dziecka.

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 1. traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 2. zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 3. zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 4. zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 5. zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
 6. zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 7. umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczone w zdolnościach prawnych;
 5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 6. przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb;

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może zostać powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jak zostać rodziną zastępczą?

Wszelkie informacje na temat możliwości stworzenia dla dziecka rodziny zastępczej można uzyskać pod numerami telefonów:

68 411 51 35 lub 68 411 50 48

Wszelkie informacje na temat możliwości otrzymania wsparcia dla rodzin zastępczych można uzyskać u pracowników socjalnych pod numerami telefonów:

68 411 50 32, 68 411 50 33, 68 411 50 93

Dział opiekuńczo-wychowawczy realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z ustawy o pomocy społecznej. Należą do nich w szczególności:

 • organizowanie pieczy zastępczej,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z udzielaniem pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz innych świadczeń dla rodzin zastępczych,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji opiekuńczo- wychowawczej dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oceny rodzin zastępczych;
 • prowadzenie naboru i kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz szkoleń udoskonalających dla funkcjonujących rodzin zastępczych;
 • zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 • organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
 • praca socjalna z osobami usamodzielnianymi, mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem oraz przygotowanie dokumentacji związanej z przyznawaniem świadczeń pieniężnych i rzeczowych z tytułu usamodzielnienia;

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc na:

 • kontynuowanie nauki – (Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.)
 • usamodzielnienie – (Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.)
 • zagospodarowanie – (Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.)

oraz udziela się pomocy w uzyskaniu:

 • odpowiednich warunków mieszkaniowych – (Wniosek o przyznanie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.)
 • zatrudnienia – (Wniosek o przyznanie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.)

Formę oraz wysokość pomocy dla usamodzielnionych wychowanków reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia, określającego w szczególności:

 • zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia;
 • sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez osobę usamodzielnianą zatrudnienia.

Pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana jednorazowo lub w ratach, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.
Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.

Pomoc pełnoletnim wychowankom opuszczającym inne formy opieki:

Pomoc dla osób pełnoletnich opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy regulują zapisy art. 88 – 90 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U. 2012 poz. 954 z późń. zm.).

Wszelkie informacje na temat otrzymania pomocy na usamodzielnienie
i dotyczące świadczeń można uzyskać u pracowników socjalnych pod numerami telefonów:
68 411 50 32, 68 411 50 33, 68 411 50 93

Z zarządzeniami dotyczącymi świadczeń w pieczy zastępczej można zapoznać się na podstronie działu świadczeń w pieczy zastępczej.