Dział Świadczeń w Pieczy Zastępczej

Kontakt


Kierownik działu
pokój 320

tel. 68 411 50 26


Z-ca kierownika działu
pokój 320

tel. 68 411 50 27


Domy Pomocy Społecznej
pokój 325


Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej
pokój 325

tel. 68 411 50 37

Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej
pokój 322

tel. 68 411 51 85


Placówki opiekuńczo-wychowawcze
pokój 322

tel. 68 411 51 85

Porozumienia między powiatami
pokój 325

tel. 68 411 50 36


Usługi opiekuńcze, OIK, schroniska, mieszkania chronione, domy dziennego pobytu
pokój 321

tel. 68 411 50 28


Usamodzielnieni wychowankowie
pokój 322

tel. 68 411 50 30


Rodziny zastępcze
pokój 322

tel. 68 411 51 19

Alimentacje, egzekucje administracyjne
pokój 321

tel. 68 411 50 81

Placówki opiekuńczo wychowawcze działają na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz. 821 z późń. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 nr 292 poz. 1720).

Kierowanie dziecka pozbawionego częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej do placówki opiekuńczo – wychowawczej na pobyt całodobowy może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie biologicznej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.
Do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego małoletniego przyjmuje się:

 • na podstawie orzeczenie sądu,
 • na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną.

Do placówki opiekuńczej dzieci kieruje powiat właściwy za względu na miejsce zamieszkania dziecka.
Jeżeli właściwy powiat nie może skierować dziecka do placówki z powodu braku placówki określonego typu na jego terenie lub z powodu braku miejsca w placówce niepublicznej tego typu na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniego typu placówki.
Dziecko może przebywać w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zapewniającej całodobową opiekę, do uzyskania pełnoletności, a po uzyskaniu pełnoletności, na dotychczasowych zasadach, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności.
Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 • placówki opiekuńczo – wychowawczej;
 • regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej;
 • interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo – wychowawcza typu:

 • socjalizacyjnego:
 • interwencyjnego;
 • specjalistyczno – terapeutycznego;
 • rodzinnego.

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – typu socjalizacyjnego
Al. Wojska Polskiego 116a
65-077 Zielona Góra
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – typu socjalizacyjnego
Al. Wojska Polskiego 116d
65-077 Zielona Góra
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – typu socjalizacyjnego
Al. Wojska Polskiego 116c
65-077 Zielona Góra
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – typu interwencyjnego
Al. Wojska Polskiego 116b
65-077 Zielona Góra

Wszelkie informacje o placówkach opiekuńczo-wychowawczych można uzyskać pod numerem telefonu:
68 411 50 36

Do zadań Działu Świadczeń w Pieczy Zastępczej należy m.in.:

 • przygotowywanie dokumentacji w zakresie zawierania umów zlecenia z zawodowymi rodzinami zastępczymi nie spokrewnionymi z dzieckiem, rodzinami pomocowymi oraz osobami do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,
 • organizowanie pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych,
 • przygotowywanie dokumentacji i kierowanie małoletnich do placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz innych świadczeń dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i umieszczonych w nich dzieci,
 • przygotowywanie dokumentacji oraz ustalanie odpłatności i obciążanie rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,
 • sporządzanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej,
 • weryfikacja dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej, kierowanie do domów o odpowiednich profilach i ustalanie odpłatności za pobyt w DPS,
 • przyznawanie pomocy w zakresie usług opiekuńczych i ustalanie odpłatności za usługi opiekuńcze, a także wydawanie skierowań do schronisk dla osób bezdomnych, do dziennych domów pobytu i mieszkań chronionych,
 • kierowanie matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży do Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 • nadzór i koordynacja pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta,
 • nadzór i koordynacja pracy rodzin zastępczych i pogotowi rodzinnych na terenie Miasta,
 • opracowywanie i monitoring Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Zielona Góra,
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Zielona Góra,
 • wszczynanie procedur alimentacyjnych względem rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach – opiekuńczo-wychowawczych,
 • tworzenie porozumień pomiędzy powiatami w zakresie umieszczania dzieci z Miasta Zielona Góra w pieczy zastępczej na terenie innych powiatów,
 • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oraz zadań zleconych przez Dyrektora.

Działem kieruje kierownik działu, który podlega Zastępcy Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej, a w razie konieczności ustanawia się zastępców kierownika działu

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 nr 292 poz. 1720)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie, (Dz.U. 2012 poz. 954 z późń. zm.)
 • UCHWAŁA NR LXXII.1070.2023 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901);
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2024 poz. 177)
 • Zarządzenie nr 1/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 15/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka.
 • Zarządzenie nr 15/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka.
 • Załącznik do zarządzenia Nr 15/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka.
 • Zarządzenie nr 2/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 14/2021 z dnia 12 maja 2021 w sprawie zasad zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinie zastępczej niezawodowej.
 • Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 12 maja 2021 w sprawie zasad zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinie zastępczej niezawodowej.
 • Załącznik do zarządzenia Nr 14/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zasad zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinie zastępczej niezawodowej.
 • Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 18.01.2023 r w sprawie wprowadzenia wzorów rachunków z tytułu pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego i rodzinnego domu dziecka.
 • Zarządzenie NR 21/2023 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 16.10.2023 r. w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli nad rodzinami zastępczymi i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi.
 • Załącznik do Zarządzenie NR 21/2023 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 16.10.2023 r. w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli nad rodzinami zastępczymi i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi.
 • Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Zespołu Do Spraw Kontroli
 • Zarządzenie NR 9/2023 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 10.02.2023 r.zmieniające Zarządzenie nr 14/2021 z dnia 12 maja 2021 w sprawie zasad zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przy pracach gospodarskich w rodzinie zastepczej zawodowej, w rodzinie zastepczej niezawodowej.
 • Zarządzenie NR 10/2023 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 10.02.2023 r.zmieniające Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 12 maja 2021 w sprawie zasad zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka.
 • Zarządzenie NR 22/23 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 16.10.2023 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania oraz wysokości finansowania świadczeń pieniężnych przysługujących rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.
 • Załącznik do Zarządzenia NR 22/23 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 16.10.2023 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania oraz wysokości finansowania świadczeń pieniężnych przysługujących rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.
 • Zarządzenia Nr 13/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 20.03.2024 r., zmieniającego Zarządzenie Nr 22/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 16 października 2023 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania oraz wysokości finansowania świadczeń pieniężnych przysługujących rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.
 • Zarządzenie Nr 15/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 22.05.2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 22/2023 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 16.10.2023 r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania oraz wysokości finansowania świadczeń pieniężnych przysługujących rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka.