Dział Pomocy Środowiskowej

Kontakt


Kierownik działu
pokój 217

tel. 68 411 50 61


Z-ca kierownika działu
pokój 216

tel. 68 411 50 60

Z-ca kierownika działu
pokój 234

tel. 68 411 51 38


Pracownicy socjalni

przyjmują w godzinach 7.30-10.30

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 901 z poźn.zm);
 • Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. 2018 poz. 1007)
 • LXVIII.1009.2023 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1296).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2024 poz. 146);
 • Uchwała NR LXVIII.1011.2023 Rady Miasta w Zielonej Górze z dnia 28 lutego 2023 w sprawie ustalenia zasad zwrotu, przez świadczeniobiorców, wydatków na posiłki.
 • Uchwała NR LXXIX.1148.2023 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania
 • Uchwała NR IX.37.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 • Uchwała NR X.192.2019 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie samorządowego dodatku dla osób wychowujących co najmniej dwoje niepełnosprawnych dzieci
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022 poz.690z późn.zm.);
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 poz. 1249 z późn.zm.);
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2023 poz. 172 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2023 poz. 165 z późn. zm.):
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2022 poz. 2123 z późn zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245);
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572).
 • Uchwała NR XI.254.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA – POMOC SPOŁECZNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. – informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Długiej 13, 65-401 Zielona Góra.
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, iod@mops.zgora.pl.
 3. Dane przetwarzane będą w celach:
  • realizacji zadań własnych i zleconych miasta oraz powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz zadań wynikających z innych ustaw określonych w Statucie Ośrodka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. b i c RODO ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO), a w szczególności na podstawie przepisów:
   • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
   • przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
   • o ochronie zdrowia psychicznego,
   • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
   • o zatrudnianiu socjalnym.
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit. a RODO
 4. Pani/a dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
  • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • operatorowi pocztowemu Poczta Polska,
  • podmiotom realizującym dożywianie dla dzieci i osób,
  • podmiotom na rzecz których następuje płatność w Pani/Pana imieniu,
  • innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Ośrodek,
  • ośrodkom wsparcia: dziennym domom pomocy.
  • Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Posiada Pan/i prawo do:
  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych (poprawiania) w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; lub ograniczenia przetwarzania.
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 6. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się:
  • w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
  • na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Administratora zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 7. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, posiada Pan/i prawo do jej wycofania. Skorzystania z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Posiada Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną. Konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest brak możliwości udzielenia świadczenia.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie, podanie danych osobowych jest dobrowolne.