Dział finansowy

Kontakt


Z-ca głównego księgowego
pok. 310 a

tel. 68 411 50 15


Inspektor
pok. 310 a

tel. 68 411 50 14


Główny księgowy
pok. 310 b

tel. 68 411 50 16


Specjalista ds. płac
pok. 310 c


Inspektor ds. płac 
pok. 310 c


Pomoc administracyjna
pok. 310 c


Specjalista ds. finansowych
pok. 313


Główny specjalista
pok. 313


Inspektor
pok. 313

tel. 68 411 50 24


Kasa
pok. 100, 1 piętro

Czynny pon. – pt.
10:30 – 14:00


Zadania Działu Finansowego:

 • prowadzenie rachunkowości Ośrodka;
 • prowadzenie rachunkowości Projektów Unijnych realizowanych w Ośrodku;
 • opracowanie i wykonanie projektu budżetu jednostki;
 • analizowanie bieżących potrzeb finansowych i dostosowywanie do nich planów budżetowych;
 • przygotowywanie wniosków w sprawie zmian w budżecie;
 • sporządzanie list wynagrodzeń;
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS dot. wynagrodzeń;
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym;
 • przygotowywanie sprawozdań i statystyk;

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz.120 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz.144 z póź.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z póź. zm.).