Innowacyjna Gospodarka

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.:
Zielon@ Gór@

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału oraz proces rekrutacji uczestników w projekcie pn.: Zielon@ Gór@ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.
2.Celem ogólnym projektu jest wzrost spójności społecznej Miasta Zielona Góra. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dostarczenie Internetu szerokopasmowego i zestawów komputerowych do 30 gospodarstw domowych Miasta Zielona Góra oraz przeszkolenie 30 osób z podstaw obsługi Internetu i komputera.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) projekcie – należy przez to rozumieć projekt pn.: Zielon@ Gór@;
2) MOPS – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze;
3) kierowniku projektu – należy przez to rozumieć osobę kierującą projektem;
4) uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osobę/gospodarstwo domowe, wyłonione w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie, które jest ostatecznym biorcą pomocy w ramach projektu;
5) Internet szerokopasmowy – należy przez to rozumień dostęp szerokopasmowy, w którym przepustowość kanału jest nie mniejsza niż 144 kbit/s.
§ 3. Udział w projekcie jest bezpłatny a koszty realizacji projektu pokrywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Miasta Zielona Góra.
§ 4. Realizacja projektu uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
§ 5. Biuro projektu znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Anieli Krzywoń 2.
Warunki uczestnictwa w projekcie
§ 6. Projekt skierowany jest do gospodarstw domowych – rodzin zastępczych nie posiadających dostępu do Internetu.
§ 7. Projekt jest skierowany do uczestników projektu, którzy spełniają łącznie następujące warunki formalne:
1) posiadają miejsce zameldowania na pobyt stały oraz zamieszkują na terenie Miasta Zielona Góra;
2) w gospodarstwie domowym, w którym jest zameldowany uczestnik projektu nie ma dostępu do Internetu szerokopasmowego;
3) uczestnik projektu zobowiązuje się do stosowania zasad określonych w niniejszym regulaminie;
4) miejsce zamieszkania znajduje się w zasięgu dostępu do Internetu szerokopasmowego, oferowanego przez wyłonionego w ramach zamówień publicznych dostawcę usługi dostępu do Internetu;
5) do udziału w projekcie może zakwalifikować się najwyżej jedna osoba z gospodarstwa domowego – rodziny zastępczej.
Zasady rekrutacji
§ 8. Rekrutacja będzie przebiegać w następujących etapach:
1) w dniach 11.10 – 15.10.2010r. MOPS rozpowszechni informację o prowadzonym naborze do projektu;
2) nabór formularzy zgłoszeniowych trwać będzie do 29.10.2010r. (decyduje data wpływu);
3) do dnia 15.11.2010r. szkoły dostarczą do MOPS zebrane formularze zgłoszeniowe;
4) do dnia 19.11.2010r. MOPS dokona weryfikacji formularzy zgłoszeniowych;
5) dnia 19.11.2010r. MOPS opublikuje listę rankingową osób przyjętych do projektu. Lista zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń MOPS;
6) w dniach od 22 do 25.11.2010r. przyjmowane będą w siedzibie MOPS odwołania od ogłoszonej listy rankingowej – decyduje data wpływu odwołania do MOPS;
7) ostateczna lista rankingowa (uwzględniająca odwołania) zostanie ustalona do dnia 30.11.2010r.;
8) po zakończeniu rekrutacji podpisywane będą umowy udziału w projekcie;
9) formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane w siedzibie MOPS (sekretariat) w godzinach pracy.
§ 9. Informacja o naborze do udziału w projekcie zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń MOPS w Zielonej Górze.
§ 10. Zgłoszenie do projektu dokonuje osoba dorosła posiadająca zdolność do czynności cywilno – prawnych.
§ 11. 1. Zgłoszenie powinno zostać wypełnione, podpisane oraz złożone do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze poprzez dostarczenie: Formularza zgłoszenia do projektu (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z niezbędnymi załącznikami.
2.Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony w języku polskim w sposób czytelny, kompletny i poprawny.
3.Złożone formularze zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.
§ 12. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyjęciem Wnioskodawcy do projektu.
§ 13. Oceny zgłoszeń dokona specjalnie powołana komisja rekrutacyjna, której zadaniem będzie:
1) ocena poprawności formalnej zgłoszeń oraz ustalenie listy rankingowej uczestników projektu;
2) w przypadku kwalifikowania się do udziału w projekcie większej liczby uczestników (powyżej 30) utworzona zostanie, na podstawie przyjętych kryteriów oceny, lista podstawowa (od 1 do 30) i lista rezerwowa (pozostałe miejsca na liście rankingowej). Przyznawane będą dodatkowe punkty za liczbę dzieci w wieku szkolnym w tym pełnoletnie uczące się pozostające w rodzinie zastępczej w danym gospodarstwie domowym – 1 punkt za każde dziecko. Maksymalnie za to kryterium można zdobyć do 10 punktów.
§ 14. MOPS może zasięgnąć opinii o kandydacie od pracowników socjalnych MOPS. W przypadku negatywnej opinii kandydat może zostać zdyskwalifikowany z udziału w projekcie.
§ 15. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu z listy podstawowej wolne miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
§ 16. Komisję rekrutacyjną powołuje Dyrektor MOPS. W skład komisji wchodzą co najmniej 3 osoby.
Prawa i obowiązki uczestnika w okresie trwania projektu (tj. 36 m-cy)
§ 17. Każdy uczestnik projektu otrzyma bezpłatnie:
1) zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem;
2) zestaw do odbioru Internetu szerokopasmowego;
3) bezpłatny dostęp do Internetu szerokopasmowego;
4) możliwość uczestnictwa w szkoleniu z zakresu obsługi komputerów i korzystania z Internetu.
§ 18. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
1) nieodpłatnego przyjęcia do użytkowania przez okres realizacji projektu oraz 5 lat po zakończeniu realizacji projektu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu;
2) niezbywania otrzymanego sprzętu na rzecz osób trzecich;
3) udostępniania sprzętu na żądanie realizatora projektu, w szczególności w celu jego serwisowania, modernizowania czy przeprowadzenia kontroli;
4) uczestnictwa w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu;
5) korzystania z otrzymanego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem;
6) przestrzegania legalności oprogramowania;
7) wskazania odpowiedniego miejsca i wyrażenia zgody na bezpłatne zamontowanie w gospodarstwie domowym zestawu komputerowego wraz z instalacją do odbioru Internetu;
8) do dbania o należyty stan techniczny otrzymanego sprzętu oraz do ponoszenia kosztów jego eksploatacji;
9) do zwrotu otrzymanego sprzętu w stanie nie gorszym ponad zużycie wynikające z jego prawidłowej eksploatacji w przypadku zakończenia udziału w projekcie;
10) złożenia pisemnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie.
Postanowienia końcowe
§ 19. Niniejszy regulamin zatwierdza oraz zmienia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
§ 20. 1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej odmawiającej zakwalifikowania do udziału w projekcie uczestnikowi projektu przysługuje odwołanie do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
2.Decyzja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 21. Nadzór nad realizacją projektu oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie należy do kompetencji kierownika projektu.
§ 22. Regulamin obowiązuje od dnia podpisania.