„Dzieci Mocą Rodziny”. Polskie prawo w zakresie przemocy domowej. Psychologiczne aspekty przemocy, pomoc i wsparcie poszczególnych instytucji na terenie Polski.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13 realizuje zadanie publiczne w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2023 r. pod nazwą:

Program: „Moc na Rodzinę II !”

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie oraz wspieranie działań w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług poprzez rozwijanie i doskonalenie kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Zielonej Góry.

09.12.2023 r. (SOBOTA) w godz. od 10.00 do 13.00

w Stowarzyszeniu Twoja Rodzina (dawniej TKOPD)
Al. Wojska Polskiego 116 g
w Zielonej Górze

odbędzie się spotkanie, w ramach pogadanki prawnej dla rodziców dzieci z Ukrainy, p.n.: „Dzieci Mocą Rodziny”. Polskie prawo w zakresie przemocy domowej. Psychologiczne aspekty przemocy, pomoc i wsparcie poszczególnych instytucji na terenie Polski.

W trakcie zajęć zapewnione są bezpłatnie materiały edukacyjne, kącik kawowy oraz w razie potrzeby, opieka nad dziećmi, w tym osoby posługującej się językiem ukraińskim.

Prowadzący:

  • Pani Daria Nowak, pracownik socjalny MOPS w Zielonej Górze
  • Pan Artur Kulik – radca prawny MOPS w Zielonej Górze
  • Pani Natalia Yeremchuk – tłumacz języka ukraińskiego, pracownik MOPS
  • w Zielonej Górze

Szczegółowe informacje i zapisy:

Pani Sylwia Gabrysiak, pok. 107, tel. 684115062, 693090495; mail sylwia.gabrysiak@mops.zgora.pl

Całkowity koszt zadania publicznego (kwota dotacji i środki finansowe własne Miasta Zielona Góra) wynosi 127180,00 zł, z czego dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 87500,00 zł, środki własne 39680,00 zł.

Podobne wpisy