Pierwszego listopada 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która wprowadziła m.in. usługi sąsiedzkie jako nową formę usług opiekuńczych oraz możliwość realizacji usług wsparcia krótkoterminowego w domach pomocy społecznej.

Usługi sąsiedzkie

Społecznej gminy, które zdecydują się realizację usług sąsiedzkich, będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Korpusu Wsparcia Seniorów od 2024 roku.

Wobec powyższego, przystąpimy do realizacji pomocy w formie usług sąsiedzkich po ogłoszeniu Programu na 2024 i zapoznaniu się z warunkami Programu.W przypadku organizowania tego rodzaju usług zostanie podjęta uchwała Rady Miasta Zielona Góra określająca warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres tych usług oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług.

Usługi sąsiedzkie będą obejmować pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi wsparcia krótkoterminowego

W przypadku organizowania usług zostanie podjęta uchwała Rady Miasta Zielona Góra w sprawie wysokości opłat za godzinę świadczenia usług wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej, oraz za dzień pobytu usług wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego.

Aktualnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Złożono również wniosek o środki na 2024 rok.

Usługi wsparcia krótkoterminowego całodobowego i dziennego w domach pomocy społecznej mogą być przyznane osobie, która ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymaga doraźnej pomocy w formie pobytu całodobowego lub w formie dziennej, ze względu na czasowe ograniczenie możliwości zapewnienia właściwego wsparcia w miejscu zamieszkania przez osoby na co dzień sprawujące opiekę nad tą osobą. Pomoc całodobowa może być przyznana na maksymalnie 30 dni w roku kalendarzowym. W wyjątkowych sytuacjach usługi będą mogły zostać przedłużone o kolejne 30 dni w roku. Usługi krótkoterminowe dzienne mogą być przyznane na co najmniej 4 godziny dziennie, a maksymalnie na 12 godzin dziennie, ale nie dłużej niż 30 dni w roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na okres nie dłuższy niż o kolejne 30 dni w roku kalendarzowym. Osoba może korzystać z usług wsparcia krótkoterminowego w danym roku kalendarzowym zarówno w formie pobytu całodobowego, jak i w formie dziennej, jednak łącznie dla obydwu form nie dłużej niż 60 dni w roku kalendarzowym.

Podobne wpisy