Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13 realizuje zadanie publiczne w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2023 r. pod nazwą:

Program: „Moc na Rodzinę II !”

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy domowej oraz wspieranie działań w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług poprzez rozwijanie i doskonalenie kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Zielonej Góry.

W ramach Działania V:

„Oświata jako nadrzędny element wsparcia dziecka
w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”

przeprowadzanych zostanie 5 mini-szkoleń dla przedstawicieli Oświaty p.n.: „Praca z osobą doznającą przemocy domowej, rola i zadania służb w zakresie wszczynania i prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”.

Szkolenia odbędą się na terenie wybranych szkół, w trakcie trwania RAD PEDAGOGICZNYCH (w 2023 r.).

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się zainteresowanych szkół
z ustalonym terminem rady pedagogicznej.

Prowadzący:

  • Pani Magdalena Draszawka, psycholog, starszy specjalista pracy w rodzinie MOPS w Zielonej Górze;
  • Pani Lidia Winnicka – pracownik socjalny MOPS w Zielonej Górze.

Szczegółowe informacje i zapisy – do 18.11.2023 r.:

Katarzyna Zgórecka, tel. 684115134, mail katarzyna.zgorecka@mops.zgora.pl

Całkowity koszt zadania publicznego (kwota dotacji i środki finansowe własne Miasta Zielona Góra) wynosi 127180,00 zł, z czego dofinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 87500,00 zł, środki własne 39680,00 zł.

Program: „MOC na Rodzinę II !” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2023 r.

Podobne wpisy