Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

            W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 • Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze (65-401) przy ulicy Długiej 13, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: biuro@mops.zgora.pl lub pisemnie na wskazany adres.
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Sławomir Kozieł, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: iod@mops.zgora.pl  we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 • Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,

b) realizacji umów,

c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,

d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej:

Realizowane zadaniePodstawa prawna
Świadczenia z pomocy społecznejUstawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
Usługi opiekuńcze
Asystent rodzinyUstawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Niebieska KartaUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Świadczenia rodzinne w ramach pieczy zastępczejUstawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (świadczenie wychowawcze)Ustawa z dnia 11 lutego 2016  r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
Program „Za Życiem”Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Fundusz Solidarnościowym
Tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowychUstawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo- wychowawcze
Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej oraz realizacja powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczejUstawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnychUstawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez dofinansowywanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez likwidację barier architektonicznych
Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności poprzez dofinansowywanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
Wydanie legitymacji / duplikatu legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawnościUstawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Wydanie orzeczeń o niepełnosprawności
Wydanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności  oraz wskazania do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia
Wydawanie kart parkingowychUstawa z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym
Realizacji działań podejmowanych przez Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania UzależnieniomUstawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawa z dnia 29 lipca  2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa z dnia 1 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana
    /Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie.

f) na podstawie podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych z Miastem Zielona Góra w zakresie:

Karta Dużej RodzinyUstawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 • W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
 • organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 • W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy: – dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, – osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, – dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, – dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy: –  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, –  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, –  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowychul. Stawki 2 00-193 Warszawa
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 • Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu

Podstawa prawna:

– art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE