Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przystąpił do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

CEL PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie
   o niepełnosprawności lub
 2. osobami posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

ADRESACI PROGRAMU

 1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
 2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i sprawującej całodobową opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu oraz uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością która stale przebywa w domu i  nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, środowiskowego domu samopomocy placówek pobytu całodobowego, dziennego domu pomocy, warsztatów terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

LIMITY

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz
 2. 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

ODPŁATNOŚĆ

     Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

REALIZATORZY PROGRAMU

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z pomocy w formie opieki wytchnieniowej całodobowej oraz dziennej powinni złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Długiej 13, pokój 218 godzinach 8:30-15:30 następujące dokumenty:

 1. Kartę zgłoszenia do programu (druk do pobrania)
 2. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 3. Oświadczenie opiekuna (druk do pobrania)

Wnioski o usługi opieki wytchnieniowej:

 • dziennej realizowanej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością będą przyjmowane od 16.01.2024. r. do 16.02.2024 r.
 • całodobowej będą przyjmowane w trybie ciągłym do momentu wyczerpania limitu środków finansowych przyznanych Miastu Zielona Góra na realizację Programu w 2024 r.

Ostateczny termin uruchomienia usług opieki wytchnieniowej będzie uzależniony od przekazania środków finansowych przez Lubuski Urząd Wojewódzki.

Podobne wpisy