Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zadania

 • Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia
 • Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 roku życia,
 • Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności  do pracy na podstawie orzeczeń innych organów
 • Wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i stopień niepełnosprawności  na podstawie orzeczeń wydawanych przez zespół.
 • Wydawanie kart parkingowych.

Funkcjonowanie

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,  działający w mieście na prawach powiatu,  od 1 stycznia 2013 roku funkcjonuje przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Swoim zasięgiem obsługuje:
 • Miasto Zielona Góra
 • Powiat zielonogórski
 • Powiat krośnieński
Zespoły orzekające o niepełnosprawności to:
 • powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - jako pierwsza instancja
 • wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.
Przez Zespół rozpatrywane są trzy rodzaje wniosków o wydanie orzeczenia: 
 1. orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
 3. orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
Zespół orzeka na wniosek:
 • osoby zainteresowanej
 • przedstawiciela ustawowego tej osoby.
Wniosek można również złożyć za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodka Pomocy Społecznej – wówczas osoba zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy musi wyrazić pisemną zgodę na złożenie wniosku w jej imieniu.
 
Do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dołączyć:
 • dokumentację medyczną (oryginały do wglądu celem uwierzytelnienia składanych kopii dowodów leczenia), w tym oryginał zaświadczenia lekarskiego opisujący stan zdrowia, wydany nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności.
 Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć:
 •  oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wydany nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku,
 • oryginał informacji o zakresie opieki i pielęgnacji sprawowanej nad dzieckiem przez osobę ubiegającą się o zasiłek pielęgnacyjny,
 • dokumentację medyczną: (oryginały do wglądu celem uwierzytelnienia składanych kopii dowodów leczenia). Dowody leczenia stanowią karty informacyjne leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, wyniki badań w zależności od rodzaju schorzenia EKG, rtg, opis do rtg, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności dziecka np. ocena psychologiczna, kserokopię orzeczenia w przypadku gdy jest to kolejna komisja dziecka.
Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień należy dołączyć:
 • dokumentację medyczną (oryginały do wglądu celem uwierzytelnienia składanych kopii dowodów leczenia)
 • orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy  (oryginały do wglądu celem uwierzytelnienia)
 • inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.
 W orzeczeniu Zespołu  poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności są zawarte wskazania dotyczące w szczególności:
 1. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości osoby
 2. szkolenia, w tym specjalistycznego
 3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej
 4. uczestnictwa w terapii zajęciowej
 5. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające funkcjonowanie osoby
 6. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji tj. korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki
 7. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
 8. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie leczenia rehabilitacji i edukacji
 9. spełniania przez osobę przesłanek określonych w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym – do uzyskania karty parkingowej
 10. spełnienia przez osobę przesłanek określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych   – niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
 11. inne  

 

Odwołanie

Odwołanie od orzeczenia Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności składa się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który orzeczenie wydał.
 
Od orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Postępowanie w sprawie odwołań jest wolne od kosztów i opłat sądowych.
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny