Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP
Strona głównaKapitał LudzkiGóra pomocyJesteś w dziale:

Informacje o projekcie

Projekt jest skierowany do 300 osób (w tym 147 K i 153 M) zamieszkujących miasto Zielona Góra, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Rekrutacja do Projektu odbywa się w sposób ciągły poprzez bazę danych MOPS na podstawie wywiadów środowiskowych. Uczestników wskazują pracownicy socjalni i asystenci rodzin. Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadą niedyskryminacji, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i równości szans kobiet i mężczyzn. Zgodnie z zasadą równości płci odpowiednio 49% tj. 147 będą stanowiły kobiety W projekcie mogą brać udział również osoby z otoczenia uczestników mieszkający we wspólnym gospodarstwie domowym.
 
Wsparcie w pierwszej kolejności jest adresowane do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek:
 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym,
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa
 • w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie o systemie oświaty,
 • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby
 • z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,
 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • osoby niesamodzielne,
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 • osoby korzystające z PO PŻ.
Preferowane do wsparcia są osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 
W celu zapewnienia komplementarności wsparcia w ramach RPO oraz POPŻ. pierwszeństwo udziału w proj. będą miały osoby korzystające z PO PŻ.
 
W trakcie Projektu dla każdego uczestnika opracowana jest indywidualna ścieżka reintegracji, co pozwala na dostosowanie działań do uczestnika, realizowany jest także kontrakt socjalny lub równoważny. W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji zaplanowano realizację usług społecznych oraz szeregu działań aktywizujących uczestników i ich rodziny wraz z otoczeniem.
 
Zakładamy, że udział w Projekcie pozwoli uczestnikom na podwyższenie lub zdobycie kwalifikacji zawodowych, wzbudzenie chęci do przezwyciężenia ich trudnej sytuacji zarówno zawodowej, jak i społecznej, a szerokie spektrum podejmowanych działań aktywizacyjnych stworzy realną szansę na podjęcie zatrudnienia, a tym samym usamodzielnienie się i wyjście z systemu pomocy społecznej.
 
 
Projekt „Góra pomocy" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
 
 
 
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny