Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP

Polecamy

22-12-2017 drukuj

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Ilustracja do informacji: Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
Zielona Góra, 22 grudnia 2017 r.
BPiPU:4401.2.2017.LP
 
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
 
na podstawie uchwały Rady Miasta Zielona Góra nr LXI.835.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 oraz uchwały Rady Miasta Zielona Góra nr LXI.836.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra na lata 2018-2019
 
ogłasza
 
zaproszenie do składania ofert dotyczących zakupu usług w 2018 r. świadczonych w siedzibie Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznejw Zielonej Górze, a także poza siedzibą Biura, na terenie Miasta Zielona Góra w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
 
 1. Zakres zadań będących przedmiotem zakupu usług:
 1. udzielanie wsparcia osobom uzależnionym, współuzależnionym od substancji psychoaktywnych, DDA, rodzicom, których dzieci upijają się lub używają innych substancji psychoaktywnych, ofiarom i sprawcom przemocy oraz innym osobom z grup ryzyka przez psychologów, psychoterapeutów, specjalistów terapii uzależnień w formie zajęć indywidualnych;
 2. udzielanie wsparcia osobom uzależnionym, współuzależnionym od substancji psychoaktywnych, DDA, rodzicom, których dzieci upijają się lub używają innych substancji psychoaktywnych, ofiarom i sprawcom przemocy oraz innym osobom z grup ryzyka przez psychologów, psychoterapeutów, specjalistów terapii uzależnień w formie zajęć grupowych;
 3. prowadzenie zajęć superwizji indywidualnej dla osób pracujących w obszarze pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych oraz członkom ich rodzin;
 4. prowadzenie zajęć superwizji grupowej dla osób pracujących w obszarze pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych oraz członkom ich rodzin;
 5. prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych skierowanych do seniorów zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, współuzależnionych, DDA, ofiar i sprawców przemocy;
 6. prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych skierowanych do seniorów zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, współuzależnionych, DDA, ofiar i sprawców przemocy;
 7. prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych lub terapeutycznych skierowanych
  do kierowców lub kandydatów na kierowców;
 8. realizacja działań streetworkerskich skierowanych do osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych;
 9. prowadzenie indywidualnych lub grupowych działań edukacyjno – terapeutycznych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w jednostkach penitencjarnych, izbie wytrzeźwień, noclegowni;
 10. świadczenie porad prawnych osobom uzależnionym, współuzależnionym od substancji psychoaktywnych, DDA, rodzicom, których dzieci upijają się lub używają innych substancji psychoaktywnych, ofiarom i sprawcom przemocy oraz innym osobom z grup ryzyka;
 11.  prowadzenie działań minimalizujących występowanie ryzykownych zachowań wśród dzieci
  i młodzieży poprzez realizację zajęć artystycznych z elementami profilaktyki – edukacja przez sztukę;
 12. prowadzenie działań dotyczących profilaktyki w zakresie środków psychoaktywnych i uczących umiejętności zdrowego stylu życia wśród uczniów zielonogórskich szkół.
 
 1. Każde zadanie, o którym mowa w pkt I stanowi osobną usługę.
 
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań będących przedmiotem zakupu usług.
 1. na realizację usług w 2018 roku planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 200.000, 00(słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
 2. kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania będące przedmiotem zakupu usług można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań będących przedmiotem zakupu usług z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu opublikowania ogłoszenia.
 
 1. Zasady przyznawania finansowania.
 1. wysokość finansowania zadań będących przedmiotem zakupu usług może być niższa,
  niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 2. w przypadku, o którym mowa w ust. 1, oferent zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy – jednak nie później niż 7 dni od daty otrzymania informacji o wysokości przyznanego finansowania zadania - zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu;
 3. oceny merytorycznej ofert dokona komisja powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 4. ocena komisji wraz z propozycją wysokości finansowania zostanie przekazana Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który podejmie ostateczna decyzję w w/w sprawie;
 5. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze po rozstrzygnięciu procedury składania ofert może odmówić podmiotowi przyznania finansowania oferowanego zadania i podpisania umowy w przypadku, gdy rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od zakresu opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, wyjdą na jaw okoliczności nieznane w dniu rozstrzygnięcia ogłoszenia mające wpływ na ocenę wiarygodności merytorycznej lub finansowej oferenta.
 6. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
 7. od decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 
 1. Termin i warunki realizacji zadań będących przedmiotem zakupu usług.
 1. zadanie winno być zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
  z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań będących przedmiotem zakupu usług określone zostaną w umowach.
 2. zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z treścią zawartej umowy.
 3. odbiorcami zadań będących przedmiotem zakupu usług powinni być mieszkańcy Miasta Zielona Góra, w szczególności osoby dotknięte problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, osoby doświadczające przemocy, sprawcy przemocy, członkowie ich rodzin, osoby z grup ryzyka, osoby pracujące w obszarze pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, Dorosłe Dzieci Alkoholików, rodzice, których dzieci używają substancji psychoaktywnych, seniorzy zagrożeni uzależnieniem od substancji psychoaktywnych bądź współuzależnieni.
 
 1. Termin i miejsce składania ofert.
 1. oferty należy składać w sekretariacie (pokój nr 3) Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Dworcowa 31/6, w terminie do dnia 12 stycznia 2018 roku, do godz. 15.00;
 2. o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Biura;
 3. oferty, które wpłyną do Biura po terminie wskazanym w pkt 1 zostaną odrzucone;
 4. Dyrektor zastrzega sobie prawo do odwołania procedury składania ofert przed upływem terminu ich składania oraz prawo do wprowadzenia zmian w ogłoszeniu.
 
 1.  Wymagania niezbędne:
 1. oferta powinna zawierać następujące informacje:
 1. nazwa podmiotu, REGON, NIP / nazwisko i imię, PESEL, NIP, miejsce zatrudnienia;
 2. adres siedziby podmiotu / adres miejsca zamieszkania;
 3. forma prawna podmiotu, sposób reprezentacji;
 4. nazwa banku obsługującego podmiot, numer rachunku bankowego;
 5. dane osoby odpowiedzialnej za realizację usługi, tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe – adres email, nr telefonu;
 6. kwalifikacje osoby składającej ofertę (kserokopia dyplomu ukończenia studiów, certyfikaty
   i zaświadczenia potwierdzające odbyte szkolenia, doświadczenie zawodowe).
 1. szczegółowy opis zadania będącego przedmiotem oferty:
 1. nazwa oferowanego zadania;
 2. cele i spodziewane efekty;
 3. harmonogram działania ( termin realizacji zadania wraz z terminem przerwy urlopowej);
 4. odbiorcy, sposób ich naboru;
 5. kosztorys (podanie: stawki za godzinę, ilości godzin w ciągu roku, wartości całkowitej zadania będącego przedmiotem oferty);
 6. ewaluacja, która powinna być przeprowadzona na dwóch poziomach:
 • poziomie procesu, tj. jak przebiegała realizacja zadania,
 • poziomie wyniku, tj. na ile udało się zrealizować zakładane cele,
 1. termin i miejsce realizacji zadania.
 1. Do ofert należy dołączyć następujące dokumenty:
 1. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu/osoby składającego ofertę;
 2. oświadczenie, że podmiot nie zalega z zapłatą podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne;
 3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje oferenta (kserokopia dyplomu ukończenia studiów, certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające odbyte szkolenia, doświadczenie zawodowe etc.).
 4. oświadczenie, że podmiot/osoba składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku bankowego, na który zostaną przekazane środki.
 
 1. Postanowienia końcowe.
Wyniki procedury składania ofert przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Biura oraz zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - www.bip.mops.zgora.pl oraz na stronie internetowej Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - www.probal.zielonagora.pl
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny