Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP

Polecamy

25-01-2016 drukuj

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja w Mieście Zielona Góra

Ilustracja do informacji: Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacja w Mieście Zielona Góra
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. na terenie Miasta Zielona Góra funkcjonuje 6 punktów, w których świadczone jest nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja.
 
Komu przysługuje nieodpłatne wsparcie
 
Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnych świadczeń, składa w powyższym zakresie stosowne oświadczenie.
 
Jak skorzystać ze wsparcia
 
Szczegółowe informacje na temat działania punktów oraz zapisy na porady pod numerem telefonu 68 456 48 34 - codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta
 
Ważne! Poradnictwo świadczone jest przez prawników oraz doradców obywatelskich w formie bezpośrednich porad w punktach zlokalizowanych w Zielonej Górze, jednakże z uwagi na ograniczenia wprowadzone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, forma świadczenia poradnictwa może zostać okresowo ograniczona do porad za pośrednictwem środków porozumiewania na odległość – w szczególności przez telefon oraz pocztą elektroniczną.
 
Zawsze aktualne informacje w tym zakresie można uzyskać pod nr telefonu 68 456 48 34 oraz na stronie internetowej
 
Lokalizacja i godziny otwarcia punktów
 
Budynek Urzędu Miasta w Zielonej Górze przy ul. Dąbrowskiego 41
 
■     Nieodpłatna pomoc prawna:

pok. 212 - poniedziałek-piątek - w godz.:  730 - 1130, 1300 - 1700
pok. 410 - poniedziałek-piątek - w godz.:  900 - 1300, 1430 - 1830
 
■     Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

pok. 310 - poniedziałek-piątek - w godz.: 800 - 1200 , 1330 - 1730

W dni ustawowo wolne od pracy (w tym w święta państwowe) punkty są nieczynne.
Na poradę należy zabrać ze sobą całą posiadaną dokumentację w sprawie.
 
Dodatkowy dyżur telefoniczny prawnika/doradcy obywatelskiego:
- nr tel. 515 856 516 w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 10.00
 
Bezpłatne porady korespondencyjne:
 • e-mailowo
 • listownie - na adres Biuro Porad Obywatelskich, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra
Ważne! W przypadku porad listownych prosimy nie przesyłać oryginałów dokumentów - wystarczy kopia.  Czas oczekiwania na odpowiedź - ok 14 dni
 
 
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 
 
Zakres pomocy świadczonej w punktach:
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
 • wskazanie osobie fizycznej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
  i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub,
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby fizycznej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
  w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.
 
 
Szczegółowe informacje tutaj
 
Linki do aktów prawnych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej
 
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2019 poz. 294)
 
Ustawa o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1467)
 
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny