Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2023

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” 2023
 
 
Formy wsparcia realizowane w 2023 roku:
 
Moduł I:
 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 85%, ale nie więcej niż 70 000 zł, a w przypadku specjalistycznego fotelika samochodowego – nie więcej niż 8 000 zł
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu
 • maksymalne dofinansowanie wynosi 75%, ale nie więcej niż 2 310 zł – w przypadku prawa jazdy kategorii B oraz 3 850 zł – w przypadku pozostałych kategorii prawa jazdy
 • maksymalne dofinansowanie wynosi 75%, ale nie więcej niż 2 310 zł – w przypadku prawa jazdy kategorii B oraz 3 850 zł – w przypadku pozostałych kategorii prawa jazdy, 550 zł – do kosztów usług tłumacza języka migowego
 • Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego
 • Obszar A Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 85%, ale nie więcej niż 4 400 zł
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 90%, ale nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku osób niewidomych – dodatkowo 16 500 zł na zakup urządzeń brajlowskich
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 100%, ale nie więcej niż 4 400 zł – dla osoby głuchoniewidomej, 3 300 zł – dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu i 2 200 zł – dla pozostałych wnioskodawców
 • Obszar B Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  z dysfunkcją narządu wzroku
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 90%, ale nie więcej niż 10 000 zł
 • Obszar B Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 90%, ale nie więcej niż 6 000 zł
 • Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem
  o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 90%, ale nie więcej niż 1 650 zł
 • Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub ze stopniem znacznym niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielnie poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 90%, ale nie więcej niż 17 600 zł, z możliwością uzyskania zwiększenia do kwoty rekomendowanej przez lekarza eksperta PFRON, ale nie wyższej niż 27 500 zł
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 100%, ale nie więcej niż 3 850 zł, w tym do zakupu jednego akumulatora – nie więcej niż 1 100 zł
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 90%, ale nie więcej niż: 13 200 zł - w zakresie ręki, 28 600 zł – w zakresie przedramienia, 33 000 zł – w zakresie ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym,  19 800 zł - na poziomie stopy lub podudzia, 27 500 zł - na wysokości uda (także przez staw kolanowy),  33 000 zł – w zakresie uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 90%, ale nie więcej niż: 3 960 zł - w zakresie ręki, 8 580 zł – w zakresie przedramienia, 9 900 zł – w zakresie ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym,  5 940 zł - na poziomie stopy lub podudzia, 8 250 zł - na wysokości uda (także przez staw kolanowy),  9 900 zł – w zakresie uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym
 • Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem
  o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
  i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 75%, ale nie więcej niż 8 250 zł
 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka
  • maksymalne dofinansowanie wynosi 85%, ale nie więcej niż 330 zł miesięcznie
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. Pomoc w ramach Modułu II obejmuje:
 • dofinansowanie dodatku na otwarcie przewodu doktorskiego poza studiami doktoranckimi – do 4 400 zł,
 • dofinansowanie czesnego:
  • 85% kosztów, ale nie więcej niż 4 400 zł – w przypadku wnioskodawców zatrudnionych w rozumieniu programu
  • 100% kosztów, ale nie więcej niż 4 400 zł – w przypadku wnioskodawców niezatrudnionych
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (obliczany indywidualnie dla każdego wnioskodawcy):
  • podstawa dodatku wynosi:
   • 1 100 zł – w przypadku osób pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium
   • 1 650 zł – w przypadku osób pobierających naukę w szkole wyższej
  • zwiększenia dodatku wynoszą:
   • 550 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
   • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
   • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
   • 220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
   • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku
   • w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
   • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
   • 880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
   • 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.
Dodatek oblicza się poprzez obliczenie 50%, 75% lub 100% sumy podstawy dodatku
i przysługujących wnioskodawcy zwiększeń – procent jest uzależniony od etapu nauki.
 
 
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:
 1. MODUŁ I:
  • od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku
 2. MODUŁ II:
  • od 1 marca do 31 marca 2023 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023)
  • do 10 października 2023 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024)
    
Dodatkowych informacji na temat programu udzielają pracownicy pod numerami telefonów:
68 411 51 17 oraz 68 411 51 41
 
WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W SIEDZIBIE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. DŁUGIEJ 13, OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8:30 – 15:00 (POKOJE NR 121-122) ORAZ ELEKTRONICZNIE POPRZEZ SYSTEM OSBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON (sow.pfron.org.pl)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacji programu w 2023 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:
 • W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków - dla Wnioskodawców, którzy składają wniosek drogą elektroniczną po raz pierwszy.
 • W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 880 zł - dla Wnioskodawców, którzy składają wniosek drogą elektroniczną po raz pierwszy.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z infolinią SOW pod nr tel.:
0 800 889 777
(połączenie bezpłatne) - czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00
 
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do siedziby MOPS, złożenia widniejącą w SOW, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.
 
Dokumenty, które regulują zasady realizacji programu:
 
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny