Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508);
 • Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M.P. 2015 poz. 821)
 • Uchwała nr VI.21.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2015 - 2020
 • Uchwała nr IX.38.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów  z 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1510);
 • Uchwała Nr LX.522.2014 Rady Miasta w Zielonej Górze z dnia 28 stycznia 2014 w sprawie ustalenia zasad zwrotu, przez świadczeniobiorców, wyadatków na posiłki.
 • Uchwała Nr LXV.918.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 • Uchwała NR IX.37.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 • Uchwała nr IX.39.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie samorządowego dodatku dla osób wychowujących co najmniej dwoje niepełnosprawnych dzieci
 • Zarządzenie Nr 06/2018 Dyrektora Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zmiany cen obiadów przygotowywanych w stołówce Centrum Usług Opiekuńczych w Zielonej Górze.
 • Zarządzenie Nr 03/2018 Kierownika Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Zielonej Górze z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie odpłatności posiłków wydawanych w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Zielonej Górze
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 poz.1265);
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 poz. 1390 z późn zm.);
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2018 poz. 1030 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016 poz. 487 z późn. zm.):
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2017 poz. 882 z późn zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245);
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).
 
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny