Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP

Zadania działu

Dział opiekuńczo-wychowawczy realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z ustawy o pomocy społecznej. Należą do nich w szczególności:
 • prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
 • zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 • organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
 • prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
 • prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
 • przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
 • przedstawianie staroście, radzie powiatu i organizatorowi pieczy zastępczej corocznego sprawozdania z efektów pracy;
 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 • organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.
 • przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;
 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej;
 • prowadzenie postepowania administracyjnego w sprawach dot. świadczeń z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzin zastępczych,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznania świadczeń z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dziecka w rodzin zastępczych oraz z tytułu jednorazowego przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej, oraz innych decyzji administracyjnych stosownie do okoliczności sprawy i odpowiadających im przepisów kodeksu postepowania administracyjnego
 • występowanie z pozwami do sądu dot. alimentacji rodziców biologicznych względem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
 • świadczenia pieniężne dotyczące dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńcz-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na terenie Miasta Zielona Góra i poza nim;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach dot. świadczeń dla osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych i placówek,
 • wydawanie decyzji przyznających świadczenia pieniężne oraz w formie rzeczowej osobom usamodzielnionym z pieczy zastępczej i innych decyzji administracyjnych stosownie do okoliczności sprawy i odpowiadających im przepisów kodeksu postepowania administracyjnego,
 • świadczenia pieniężne dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej;
 • prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji w zakresie ustalenia odpłatności rodzicom biologicznym za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz egzekucji administracyjnej w tym zakresie;
 • kompletowanie dokumentacji małoletnich, którzy zgodnie z postanowieniem sądu kierowani są do placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 • wydawanie skierowań do placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Zielona Góra,
 • prowadzenie spraw w zakresie kompletowania dokumentacji i umieszczania małoletnich w zawodowych rodzinach zastępczych;
 • wypłaty wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych;
 • porozumienia z powiatami i Miastem Zielona Góra w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej;
 • sporządzanie dyspozycji przelewów i rozliczanie dotacji celowych;
 • udział w opracowywaniu powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających miedzy innymi limit rodzin zastępczych zawodowych.
 • prowadzenie rejestru osób zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 • prowadzenie rejestru osób pełniących funkcje rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.
 • współpraca z sądem i informowanie sądu o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 • prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach o umieszczenie w domu pomocy społecznej;
 • sporządzanie decyzji administracyjnych o skierowaniu do  domu pomocy społecznej;
 • sporządzanie decyzji administracyjnych o umieszczeniu  w domu pomocy społecznej, ustaleniu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, odmowie skierowania oraz innych decyzji stosownie do okoliczności sprawy i odpowiadających im przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • sprawdzanie sytuacji materialnej u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, przygotowywanie umów z rodzinami, rozliczanie wpłat zgodnie z umowami;
 • prowadzenie rejestru osób oczekujących na umieszczenie w domach pomocy społecznej;
 • prowadzenie spraw związanych z aktualizacją i rozliczaniem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej;
 • wydawanie decyzji przyznających usługi opiekuńcze;
 • wydawanie decyzji kierujących do domów dziennego pobytu funkcjonujących na terenie Miasta Zielona Góra oraz decyzji ustalających odpłatność za posiłki w powyższych domach;
 • wydawanie decyzji kierujących do ośrodka terapii zajęciowej;
 • wydawanie skierowań do ośrodka interwencji kryzysowej.
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny