Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Ilustracja do informacji: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
 
 
 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
 
Informujemy, że Miasto Zielona Góra przystąpiło do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
 
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?
 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji,
 2. osoby z niepełnosprawnością, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym,
  2. o stopniu umiarkowanym
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b
 
KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.
 
KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
 
 1. Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu
 2. Osoby będące członkami rodziny – na potrzeby Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych (rodziców/dziadków/pradziadków oraz dzieci/wnuki/prawnuki), małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
 3. Opiekunowie prawni.
 
 
 
NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
 
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej nie świadczy usług opiekuńczych (np. karmienie, zmiana opatrunków, zmiana pieluch). Asystent wspiera osobę z niepełnosprawnościąw realizacji jej celów, ale jej nie wyręcza. Wszystkie wykonywane czynności są realizowane przy udziale uczestnika, zatem asystent nie może samodzielnie robić dla niego zakupów, załatwiać za niego spraw urzędowych, przywozić mu obiadów itp.
 
KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?
 
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.
 
JAKI JEST LIMIT GODZIN USŁUG ASYSTENTA?
Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla:
 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
CZY USŁUGI ASYSTENTA SĄ ODPŁATNE?
Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.
 
JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?
Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą korzystać z pomocy asystenta osobistego powinny złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy
ul. Długiej 13:
 
 1. Kartę zgłoszenia do programu (druk do pobrania)
 2. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
 3. Zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnictwo notarialne (jeżeli osoba z niepełnosprawnością jest ubezwłasnowolniona lub reprezentuje ją pełnomocnik)
 
UWAGA!
 
ZŁOŻENIE KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ.
 
W CZASIE KORZYSTANIA Z USŁUG ASYSTENTA NIE MOGĄ BYĆ ŚWIADCZONE – W TYCH SAMYCH GODZINACH – USŁUGI OPIEKUŃCZE LUB SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE.
 
Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy MOPS pod numerami telefonów:
 • 68 411 51 16
 • 68 411 51 17
 • 68 411 51 41

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Ilustracja do informacji: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
Informujemy, że Miasto Zielona Góra przystąpiło do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.
 
CEL PROGRAMU
Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 
ADRESACI PROGRAMU
 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji,
 2. osoby z niepełnosprawnością, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym,
  2. o stopniu umiarkowanym
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b
KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.
KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?
 1. Osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu
 2. Osoby będące członkami rodziny
 3. Opiekunowie prawni.
NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
 KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
JAKI JEST LIMIT GODZIN USŁUG ASYSTENTA?
Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
  o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 360 godzin rocznie dla:
 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
CZY USŁUGI ASYSTENTA SĄ ODPŁATNE?
Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.
 
JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?
Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą korzystać z pomocy asystenta osobistego powinny złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy
ul. Długiej 13:
 
 1. Kartę zgłoszenia do programu
 2. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
 3. Zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnictwo notarialne (jeżeli osoba z niepełnosprawnością jest ubezwłasnowolniona lub reprezentuje ją pełnomocnik)
UWAGA!
 
ZŁOŻENIE KARTY ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU WRAZ Z WYMAGANYMI ZAŁĄCZNIKAMI NIE JEST JEDNOZNACZNE Z PRZYZNANIEM USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ.
W CZASIE KORZYSTANIA Z USŁUG ASYSTENTA NIE MOGĄ BYĆ ŚWIADCZONE – W TYCH SAMYCH GODZINACH – USŁUGI OPIEKUŃCZE LUB SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE.
 
Szczegółowych informacji na temat Programu udzielają pracownicy MOPS pod numerami telefonów:
 • 68 411 51 16
 • 68 411 51 17
 • 68 411 51 41
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny