Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

Informacje

Koniec stanu zagrożenia epidemicznego:

W dniu 16 czerwca 2023 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z zapowiedziami: odwołanie tego stanu nastąpi z dniem 01 lipca 2023 r.
 
 

Rezygnacja z pobierania opłaty ewidencyjnej do karty parkingowej:

W tym samym dniu opublikowana została również z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która znosi m.in.  opłatę ewidencyjną za wydanie karty parkingowej (która miała zacząć obowiązywać od momentu uruchomienia Centralnej Ewidencji Posiadaczy Kart Parkingowych).

Zmiana przepisów - ważne informacje !!!

W dniu 5 maja 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 852 ogłoszona została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z treścią art. 10 tej ustawy uchylony został art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). Z kolei zgodnie z dyspozycją art. 28 pkt 2 wymienionego aktu prawnego podany przepis uchylający wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy, a zatem w dniu 6 sierpnia 2023 roku.
 
Uchylony przepis art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie spowoduje jednak automatycznej utraty ważności wszystkich orzeczeń wydanych na czas określony, których termin ważności został przedłużony na podstawie wskazanego przepisu, ze względu na wprowadzoną przez ustawodawcę w art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw regulację przejściową.
 
Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy w dniu wejścia w życie ustawy osoba niepełnosprawna będzie legitymowała się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym na czas określony, którego termin ważności został przedłużony na podstawie art. 15h ust. 1 ustawy covidowej. Zgodnie z jego treścią utrata ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności będzie następowała etapowo, w sposób wskazany w tym przepisie, a mianowicie: orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:
 1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 .
 2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
 3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu - zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.
- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 
Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.), zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Natomiast karty parkingowe, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 roku (art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw).
 
Przepis art. 23 i 24 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, w myśl art. 28 pkt 2 tej ustawy, wchodzi w życie z dniem 6 sierpnia 2023 roku.
 
Aktualnie trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (nr MZ 1517) opublikowanego na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji w dniu 2 maja 2023 roku. W projekcie rozporządzenia przewidziano, że stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 odwołany zostanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 1 lipca 2023 roku.
 
W obowiązującym aktualnie stanie prawnym orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zachowują ważność na podstawie art. 15h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku ogłoszonym na mocy § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1028), od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania.
 
Przy założeniu, że stan zagrożenia epidemicznego odwołany zostanie z dniem 1 lipca 2023 roku, orzeczenia nadal zachowują ważność na podstawie wskazanego wyżej przepisu, w którym przewidziano przedłużenie ważności orzeczeń do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
 
Natomiast od dnia wejścia w życie art. 10 oraz art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, tj. od dnia 6 sierpnia 2023 roku okres ważności orzeczeń określa art. 23 tej ustawy.

Ważny komunikat dla osób niepełnosprawnych

W odpowiedzi na liczne pytania, które trafiają do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze w związku z aktualną sytuacją dotyczącą zagrożenia wywołanego koronawirusem COVID-19, a orzeczeniami  o  niepełnosprawności, wyjaśniamy najważniejsze zmiany w przepisach dotyczące osób niepełnosprawnych.
 1. Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła pomiędzy dniem: 9 grudnia 2019 r., a dniem 8 marca 2020 r. zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia
  o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Warunkiem jest, aby w tym terminie (tj. w okresie pomiędzy 9 grudnia 2019 r., a 8 marca 2020 r.) do Powiatowego Zespołu wpłynął wniosek o ponowne wydanie orzeczenia.
 2. Orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których ważność upływa po dniu 8 marca 2020 r. zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do wydania nowego orzeczenia.
 3. Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, których ważność upływa w terminie wskazanym w punkcie 1 i 2 zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.
 4. W okresie od 8 marca 2020 r., do upływu 90 dni od dnia odwołania stanu epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli skład orzekający powiatowego zespołu, uzna dokumentację medyczną dołączoną do wniosku o wydanie orzeczenia za wystarczającą, to orzeczenie zostanie wydane bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej. O terminie takiego posiedzenia będą Państwo zawiadamiani telefonicznie lub listownie. Wydane decyzje będą wysyłane na adres wskazany we wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia wydania orzeczenia.
 
Podstawy prawne:
 1. Art. 15h w zw. z art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych inny ch ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568),
 2. § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rodziny, Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz.534).
 

Ważna informacja

Informacja

Zespoły orzekające o niepełnosprawności wydają orzeczenia o niepełnosprawności
oraz o stopniu niepełnosprawności osobom posiadającym obce obywatelstwo w oparciu o te same przepisy prawa,
co osobom posiadającym obywatelstwo polskie.

Informacja

UWAGA!!!
 
ZMIANY DOTYCZĄCE WNIOSKU
O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ
na podstawie rozporządzenia zmieniającego w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych z dnia 10 czerwca 2021 r.:
 
 • NOWY WZÓR FOMULARZA WNIOSKU (dostępny w siedzibie MZON i na stronie internetowej MOPS Zielona Góra)
 • DOŁĄCZENIE KSEROKOPII ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI JAKO WYMÓG FORMALNY, NIEZBĘDNY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ
 
OBOWIĄZUJE OD 1 LIPCA 2021 r.
 
Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych z dnia 10 czerwca 2021 r. OD 1 LIPCA 2021 r. zmianie ulega druk wniosku o wydanie karty parkingowej.
Jednocześnie OD 1 LIPCA 2021 r. dołączenie do wniosku o wydanie karty parkingowej

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zielonej Górze informuje zainteresowanych o zmianach w kwestii złożenia wniosku oraz odbioru kart parkingowych i legitymacji dokumentujących niepełnosprawność.
 
W związku z obowiązującym stanem epidemii, zgodnie z zaleceniem Wojewody Lubuskiego dotyczącego ciągłości funkcjonowania Zespołu:
 1. Za zgodą osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość doręczenia wydanych kart parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, przez operatora pocztowego – za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, jeśli dotyczy to dokumentów wydawanych po raz pierwszy.
 2. Za pośrednictwem operatora pocztowego możliwe jest złożenie wniosku o wydanie karty parkingowej, opatrzonego własnoręcznym podpisem wnioskodawcy (bez realizacji wymogu złożenia podpisu w obecności przewodniczącego zespołu w siedzibie zespołu), w przypadku jeśli osoba nie miała wcześniej wydanej karty parkingowej.
Do wniosku należy dołączyć: ksero orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (tylko do legitymacji), zdjęcie przedstawiające aktualny wizerunek wnioskodawcy, potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie karty parkingowej.
Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu:
68 411 51 00 do 09

Druki do pobrania w siedzibie zespołu.

Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania stosownych wniosków ze strony internetowej mogą zgłaszać się do portiera w budynku celem ich otrzymania.
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny