Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

Informacja

Od 1 lipca 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze rozpoczął realizację projektu pt. „Góra pomocy2”. Projekt będzie realizowany do 31.12.2021 r.
 
Projekt jest skierowany do  osób zamieszkujących miasto Zielona Góra zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia osób objętych wsparciem.
 
Do uczestnictwa w Projekcie mogą być przyjęte osoby:
 • korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, przy spełnieniu co najmniej jednego  powodu spośród wskazanych wart. 7 ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym tj:
 • bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
 • ze schorzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
 • długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • uchodźcy realizujący indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • osoby podlegające wykluczeniu społecznemu, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym lub rodzinnym,
 • osoby przebywające pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych
  i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie
  o systemie oświaty,
 • osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi,
  w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rodziny z dzieckiem
  z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje za względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnością,
 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy,
 • osoby niesamodzielne,
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
  w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, osoby korzystające z Po-PŻ
 
Uczestnicy Projektu będą objęci wsparciem psychologa, specjalisty ds. rodziny, doradcy zawodowego, zgodnie z wytyczoną ścieżką reintegracji oraz zawartym kontraktem socjalnym.
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się do:
pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze ul. Długa 13 w godz. 7.30 – 10.30, pok. 1c.
 
 
Projekt „Góra pomocy 2" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny