Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

Pomoc materialna dla uczniów 2022/2023

Ilustracja do informacji: Pomoc materialna dla uczniów 2022/2023
PODSTAWA PRAWNA
 
Uchwała Nr III.25.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zielona Góra oraz Uchwała Nr II.5.2018 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania  w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
 • stypendium szkolne
 • zasiłek szkolny
1. DLA KOGO?
 
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy rodzina jest niepełna.
 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł.
 
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne i kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 
Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przysługuje (dotyczy także obywateli Ukrainy):
 • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
  o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, w okresie:                   
 • do 15 września 2022 r., (w przypadku dokumentów przesyłanych Pocztą Polską decyduje data stempla pocztowego),
 • w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2022 r.,
 • w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do 15 lutego 2023 r.;
Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 
Druki wniosków do pobrania:
 
 • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego  (załącznik 1)
 • Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego  (załącznik 2)
 • Pełnomocnictwo dla rodzica/opiekuna prawnego do reprezentowania pełnoletniego ucznia (dołączyć w sytuacji, gdy wniosek składa rodzic/opiekun prawny w imieniu pełnoletniego ucznia) (załącznik 3)
 
Wnioski można pobrać również w wersji papierowej w MOPS ul. Długa 13, parter budynku przy portierni.
 
Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku oraz zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia.
 
Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły o posiadaniu statusu ucznia. Osoby ubiegające się o zasiłek szkolny mają obowiązek udokumentować zaistnienie zdarzenia losowego.
 
2. ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
 
Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie:
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
 
Stypendium przyznane w powyższych formach udziela się poprzez:
 
 1. refundację kosztów poniesionych na cele edukacyjne ucznia do wysokości przyznanego stypendium;
 2. zwrot wydatków w formie zapłaty przelewem za nabyte rzeczy lub usługi, po dokonaniu zakupu, o ile zakup ten zaakceptowany został przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze lub osoby przez niego upoważnione. W tym przypadku termin zakupu ustalany jest przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, a przydokonaniu zakupu wskazana jest obecność przedstawiciela Ośrodka. Pełnoletni uczeń, rodzic, opiekun prawny ucznia uprawnionego do stypendium, odpowiedzialny jest za niezwłoczne, nie później niż w terminie do 2 dni od daty dokonania zakupów, dostarczenie do Ośrodka faktury/rachunku. Za dokonane zakupy Ośrodek dokonuje płatności na rachunek bankowy wskazany przez sprzedawcę w terminie określonym na dokumencie sprzedaży.
Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w wyżej wymienionych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.
 
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy
w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
 
Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane
w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.
 
3. WYSOKOŚĆ POMOCY
 
Wysokość miesięczna stypendium szkolnego dla ucznia uprawnionego do jego otrzymania uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia i wynosi:
 1. przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie wyższym niż 450 zł stypendium ustala się
  w kwocie 124 zł miesięcznie,
 2. przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie niższym niż 450 zł stypendium ustala się
  w kwocie 186 zł miesięcznie,
 3. dla ucznia, którego rodzina  korzysta ze świadczeń pomocy społecznej stypendium ustala się
  w kwocie 248 zł miesięcznie.
 
4. ZASIŁEK SZKOLNY
 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł.
 
STYPENDIA SZKOLNE - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:
 
1. Stypendium realizowane jest poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w roku szkolnym, w którym zostało przyznane stypendium, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT, rachunków lub innych imiennych dowodów potwierdzających poniesienie kosztów wystawionych na ucznia lub rodzica. Świadczenie pieniężne będzie wypłacane jedynie w szczególnych, indywidualnie uzasadnionych przypadkach.
2. Wypełnione wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zielonej Górze –
w sekretariacie lub pokoju 104.
Informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
Anita Banaś, tel. 68 411 50 22;
3. Sytuację materialną dokumentujemy w postaci zaświadczeń (w przypadku braku dochodu – oświadczenie).
4. Termin składania wniosków:
od 1 do 15 września 2022 r - uczniowie z wyłączeniem słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych. Wspomniani słuchacze do dnia 15 października 2022 r. W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego 2023 r.;
 
Zasady rozliczania i katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego – (ZAŁACZNIK 4)
 
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny