Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

Polecamy

08-02-2023 drukuj

Nabór na stanowisko pracownik socjalny

Ilustracja do informacji: Nabór na stanowisko pracownik socjalny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
poszukuje kandydatów na  stanowisko
Pracownik socjalny
 
 
Wymiar etatu: 1/1  
 
Ilość etatów: 1
 
I. Wymagania niezbędne:
1. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
b) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna,
c) ukończenie studiów wyższych do dnia 31 grudnia 2013r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.,
Art. 116 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej: „1a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia, wymagane umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych na kierunkach wymienionych w ust. 1, kierując się koniecznością odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
d) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków  o których mowa w pkt c.
2. obywatelstwo polskie,
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. nieposzlakowana opinia,
6. dobra znajomość obsługi komputera,
7. znajomość przepisów prawnych z zakresu:
a) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego;
 
II. Wymagania dodatkowe:
a)  umiejętność pracy w zespole,
b) łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 
III. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie o niekaralności na przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji;
h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
i) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 
V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1. termin składania dokumentów: 31.03.2023 r.
a) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście, w zamkniętej kopercie z opisem          
  „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego – Dział Pomocy Środowiskowej”
b) miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13,
        65- 401 Zielona Góra, II piętro, pok. 304 (Sekretariat)
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny