Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
Logo: BIP Logo: Facebook

Góra pomocy 3

Ilustracja do informacji: Góra pomocy 3
 
W okresie od 2021-01-01 do 2023-06-30 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze  
realizuje Projekt: Góra pomocy 3
Numer i nazwa Osi priorytetowej: Oś 7. Równowaga społeczna.
Numer i nazwa Działania: Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej.
Całkowita wartość projektu: 3 500 000,00
Kwota dofinansowania: 2 975 000,00 (85%)
 
Partnerzy:
Ośrodek Integracji Społecznej (OIS)
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze (ZDZ)
 
Projekt jest skierowany do 350 osób zamieszkujących miasto Zielona Góra woj. Lubuskie zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Wsparcie w pierwszej kolejności będzie adresowane:
a) do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek:
- osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ust. o pomocy społ. lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społ. tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pom. społ.
- osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym
- osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministerstwa i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
- osoby korzystające z PO PŻ.
b) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
c) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobom z niepełnosprawnością intelektualną i osobom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów zdrowotnych).
 
Działania projektowe obejmą m. in.:
- zatrudnienie pracowników socjalnych, asystentów, specjalistów, itp.;
- zwiększenie potencjału do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie kadry MOPS i OIS;
- praca socjalna: kontrakty socjalne lub równoważne;
- aktywizacja społeczno – zatrudnieniowa: doradztwo, szkolenia zawodowe, kursy doszkalające itp.;
- aktywizacja zatrudnieniowa: podjęcie zatrudnienia.
- program aktywności lokalnej,
- projekt socjalny,
 
Efektywność społeczno-zatrudnieniowa uczestników będzie mierzona w dwóch wymiarach:
- społecznym
- zatrudnieniowym.
- program integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
 
Szkolenia zawodowe prowadzone przez Partnerów ZDZ i OIS zakończą się dokumentem potwierdzającym zdobycie kwalifikacji lub podniesienie kompetencji uczestników. vf
 
Rekrutacja
Odbywać się będzie w sposób ciągły poprzez bazę danych MOPS na podstawie wywiadów środowiskowych i oświadczeń osób o niekorzystaniu z tego samego wsparcia w innych działań i priorytetów w okresie realizacji projektu. Wyboru uczestników dokonywać będą pracownicy socjalni i asystenci.
 
Pracownicy MOPS i OIS będą rekrutować uczestników na podstawie list osób, z którymi pracują, wg kolejności zgłoszeń. Zostanie utworzona. lista rezerwowa.
 
Projekt „Góra pomocy 3" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 • Baner: Pełnomocnik
 • Baner: Urzad Miasta
 • Baner: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
 • Baner: Lubuska Niebieska Tarcza
 • Baner: LOPiT
 • Baner: ROPS
 • Baner: Baza ofert pracy
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Wojewoda
 • Baner: DPS Kombatant
 • Baner: DPS
 • Baner: WOTUW
 • Baner: Ogólnopolska karta seniora
Znajdujesz się na stronie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze
 
Baner: Testowy baner górny